Global Goal 13 gaat over het verhogen van de weerbaarheid en aanpassing aan klimaatrisico’s, het verbeteren van menselijke en institutionele vaardigheden voor klimaatadaptie en mitigatie, ook in ontwikkelingslanden.

BESTRIJDEN VAN KLIMAATVERANDERING EN DE EFFECTEN ERVAN

 

Belangrijke taken voor de gemeente

 • Klimaat-robuuste ruimtelijke ordening, maatregelen om wateroverlast, droogte en hittestress tegen te gaan
 • Waterberging en afvoer creëren, opvangcapaciteit vergroten
 • Scholing personeel voor klimaat gerelateerde planning en beheer
 • Terugdringen uitstoot broeikasgassen via voorlichting, voorbeelden, handhaving/voorschriften, subsidies etc.

Wat kunt u doen?

 • Ambitieuze en meetbare klimaatdoelstellingen voor de gemeente (als geheel en de eigen bedrijfsvoering) voor 2030; structureel budget voor klimaatbeleid
 • CO2 monitoring eigen organisatie (en publiceren)
 • Voorbeeldwoningen en wijken
 • Voorlichting op scholen
 • Vergroening van de stad, onttegeling (steenbreek)
 • Aansluiten bij Klimaatverbond
 • Samenwerking met en capaciteitsversterking in andere ontwikkelingslanden, bv covenant of mayors, C40. Deltacoalitie

Meer informatie