Global Goal 12 richt zich op duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, duurzame praktijken bij overheidsopdrachten. En daarnaast op het tegengaan van voedselafval en -verspilling, beperken van afvalproductie via preventie en hergebruik,  verantwoord beheer van afvalstoffen en terugdringen van verontreiniging.

VERDUURZAMEN VAN CONSUMPTIE- EN PRODUCTIEPATRONEN

Belangrijke taken voor de gemeente

  • Toepassen en handhaven van duurzaamheidseisen bij nieuwbouw en renovatie
  • Stimulering circulaire en biobased economy, duurzame business modellen; samen met stakeholders lokale/regionale strategie uitwerken
  • Eigen bedrijfsvoering en gemeentelijk vastgoed verduurzamen; stadsafval hergebruiken als brandstof
  • Duurzaam/circulair inkopen, ook internationaal; bijscholing inkoopafdeling op duurzaamheid
  • Tegengaan (voedsel)verspilling
  • Afvalinzameling en scheiding, hergebruik, terugdringen restafval, aanpak zwerfvuil
  • Handhaving en voorlichting, gedragsverandering stimuleren
  • Eigen afvalproductie gemeenten terugdringen
  • Actieve voorlichting burgers en bedrijven, natuur- en milieu-educatie verzorgen

Wat kunt u doen?

  • Faciliteren duurzaamheidslabs
  • Partijen verbinden
  • Reststromen en sloopmateriaal inzetten als grondstof, warmtecircuits
  • Duurzame dagen organiseren
  • Deelname aan landelijke acties
  • Steun voor kringloopbedrijven en repair shops
  • Ambitieuze doelen en actieplan voor afvalvermindering en hergebruik, afvalcoaches inzetten, 100-100-100 actie
  • Duurzaam bankieren
  • Papierloos werken
  • MVI-manifest onderschrijven
  • Markt uitdagen tot verduurzaming via aanbesteding
  • Koplopers belonen
  • Bevorderen van eerlijke en duurzame handel:  Eerlijke Winkelroutes, FairTrade gemeente, FSC gemeenten, meedoen aan keteninitatieven

Meer informatie