Global Goal 11 gaat over verschillende onderwerpen:

 • huisvesting voor iedereen
 • verkeersveiligheid en openbaar vervoer
 • integrale plannen voor duurzame verstedelijking
 • cultureel en natuurlijk erfgoed
 • rampenparaatheid
 • milieueffect steden
 • groene en openbare ruimtes
 • relatie stad en omgeving
 • minst ontwikkelde landen

MAAK STEDEN EN DORPEN INCLUSIEF, VEILIG, VEERKRACHTIG EN DUURZAAM

Belangrijke taken voor de gemeente

 • Aandacht voor goede voeding binnen (schuld)hulpverlening
 • Stedelijke vernieuwing in samenspel met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties; (binnen)stad en dorpskernen leefbaar en toegankelijk houden o.a. door functievermenging, passende huisvesting voor iedereen, leefbaar platteland, sociale cohesie
 • Leegstand tegengaan
 • Bereikbaarheid, verkeersveiligheid, openbaar vervoer
 • Eigen wagenpark verduurzamen en prestatieafspraken met leveranciers
 • Ruimtelijke ordening/stadsplanning en regelgeving inzetten voor behoud en versterking leefklimaat
 • Monumentenzorg
 • Groenbeheer, natuur- en  landschapsbeheer, beeldkwaliteit dorps-entrees
 • Ont-tegeling/vergroening
 • Waterafvoer
 • Toetsing, handhaving geluidshinder, geurhinder
 • Luchtkwaliteit (actieve monitoring rond bedrijven terreinen, wegen, veehouderij)
 • Afvalbeheer
 • Vergroening samen met bewoners; bomenbeleid
 • Groenvoorziening en duurzaam onderhoud groen, natuur en parken  in de stad , natuurspeelplaatsen

Wat kunt u doen?

 • Bewoners actief betrekken bij stadsplanning en wijkgerichte benadering; buurtregisseurs
 • Fysiek, juridisch en fiscaal ruimte geven aan duurzame initiatieven van bewoners en coöperaties actief samenwerken en waar nodig regels aanpassen; duurzame ontmoetingsplaatsen; City Deals
 • P&R, Park & Bike projecten
 • Auto delen stimuleren; laadpalen elektrisch verkeer; gebruik OV en fiets aanmoedigen via investeringen infrastructuur
 • Waterstofbussen
 • Transparante belangenafweging; MKBA
 • Maatschappelijke en ecologische waarde zwaar laten wegen; burgers vroeg en actief betrekken bij omgevingsvisie en gebiedsontwikkeling; ruimtelijke
 • segregatie tegengaan
 • ‘100 Resilient Cities’
 • Burgers actief betrekken
 • Ambitieuze doelen reductie uitstoot en afval. Instellen milieuzones. Green Deals
 • Groen in wijken, langs wegen, op bedrijven-terreinen, braakliggend terrein. Buurttuinen, mensen met afstand tot arbeidsmarkt inzetten bij groenbeheer.
 • Internationale uitwisseling duurzame stedelijke ontwikkeling, via programma’s VNG International zoals DEALs; samenwerkingsprojecten en netwerken als C40, Citta Slow

Meer informatie