Global Goal 6 gaat over veilig en betaalbaar drinkwater, vermindering van verontreiniging, verhogen efficiency waterverbruik, integraal waterbeheer, beschermen en herstellen ecosystemen, bewonersparticipatie.

ZORGEN VOOR BESCHIKBAARHEID EN DUURZAAM BEHEER VAN WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN

Belangrijke taken voor gemeenten

3 zorgplichten:

  • Inzameling en transport van stedelijk afvalwater
  • Doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater
  • Structurele nadelige gevolgen grondwaterstand zoveel mogelijk beperken

Wat kunt u doen?

  • Regionale samenwerking via project ‘Samenwerken aan water’
  • Faciliteren burgerinitiatieven
  • Pilots variabele rioolheffing
  • Join the pipe; internationale samenwerking, bijv Delta Cities

Meer informatie