Global Goal 4 is gericht op goed basis-, voortgezet en hoger onderwijs voor iedereen, toegang tot kinderdagverblijven en een toename van jongeren en volwassenen met relevante technische en beroepsvaardigheden. En ervoor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden opdoen voor duurzame ontwikkeling, mensenrechten, culturele diversiteit, wereldburgerschap en zorgen voor kind- en handicapvriendelijke onderwijsfaciliteiten.

ZORGEN VOOR GOED EN INCLUSIEF ONDERWIJS EN LEVENSLANG LEREN

Belangrijke taken voor de gemeente

 • Onderwijsinfrastructuur (gebouwen), gezonde en veilige scholen
 • Voor- en vroegschoolse educatie
 • Handhaven leerplicht, voortijdig schoolverlaten
 • Zorgen voor passend onderwijs
 • Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren
 • Aanpak laaggeletterdheid en taalachterstanden
 • Segregatie en ongelijke kansen tegengaan
 • Brede toegang tot kunst en cultuur
 • Creëren zinvol werk
 • Onderwijs voor vluchtelingen
 • Soepele overgang 18- naar 18+ Effectief jongerenwerk
 • Ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers gemeente
 • Educatie voor duurzame ontwikkeling

Wat kunt u doen?

 • Integrale kindcentra
 • Lokale en Regionale Educatieve Agenda
 • Agenda tegengaan schooluitval
 • Proeftuin voor onderwijs op maat
 • Wijkbibliotheken behouden
 • Brug tussen bedrijven en onderwijsinstellingen: talentencampus, kennisagenda
 • Strategisch huisvestingsbeleid onderwijs
 • Jongerenkrediet om school af te maken
 • Child Friendly Cities
 • Voorlichtings-programma’s en budget voor ‘leren voor duurzame ontwikkeling’(scholen, GDO, IVN, NME centrum) en wereldburgerschap

Meer informatie