Gemeenten hebben veel kabels en leidingen in hun bodem. Bij vrijwel alle gemeenten zijn er plekken waar er zoveel liggen dat er geen ruimte is voor nieuwe of grotere kabels en leidingen. Door het aardgasvrij maken zullen er kabels of leidingen bijkomen terwijl die ruimte er niet altijd is. Ook piekbuien vragen om grotere rioolbuizen.

De VNG wil gemeenten meegeven dat zij bij het maken van beleid rond klimaatadaptatie en de energietransitie de ondergrondse infra in beeld brengen en inschatten in hoeverre er nog ruimte is voor nieuwe dan wel grotere kabels en leidingen.

Herstraattarieven

Elk jaar past het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) de tarieven voor herstraatwerkzaamheden aan volgens de actuele indexcijfers. Met de Excel-rekenprogramma's kunt u per project de berekeningen maken volgens de Richtlijn tarieven Telecom uit 2004. NB: Sla de bestanden op voor u ze opent! Schakel vervolgens macro's in.

Vragen over de tarieven kunt u stellen aan GPKL (0318-438099 / info@gpkl.nl)

Programma 5G en Digitale Connectiviteit

5g

Via het programma 5G en Digitale Connectiviteit werkt VNG samen met de ministeries van BZK en EZK en met gemeenten om de uitrol van 5G zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De VNG speelt verder een rol om op te komen voor de belangen van gemeenten als beheerders van de openbare ruimte. Voor gemeenteambtenaren die hier betrokken bij zijn (ook bij de grootschalige uitrol van glasvezel) is er een forum. Hier wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen, kunt u vragen stellen en met collega’s van andere gemeenten informatie en ideeën uitwisselen.

Publicaties & Brieven