Nieuws
Publicatie kennisinstelling
Het kabinet heeft de ambitie om bij ruimtelijke ontwikkelingen water en bodem ‘sturend’ te laten zijn. Dat wil zeggen: de randvoorwaarden die het water- en bodemsysteem stellen moeten voorop staan bij hoe we de ruimte in ons land gebruiken en ontwikkelen. In de praktijk lukt dat tot nu toe nog...
Luchtfoto van stad en rivier
22 mei 2024
Brief aan parlement
Migratie, vergrijzing en meer diverse bevolkingssamenstelling vragen veel van de beperkte ruimte in Nederland. De staatscommissie demografische ontwikkelingen adviseert om in te zetten op het scenario van gematigde groei. Dit lijkt een verstandige keuze, mits er voldoende aandacht en ruimte is voor regionale en lokale perspectieven en behoeftes. Gemeenten zien...
Luchtfoto van een woonwijk
Position paper
Een tijd lang is er onvoldoende aandacht geweest voor het belang van bedrijvigheid in ruimtelijke ordening. Dit geldt zeker voor reguliere bedrijventerreinen. Mede door de politieke prioriteit die wordt gegeven aan woningbouw zien we als VNG dat de economische functie de afgelopen jaren onder druk is komen te staan. Dit...
zicht op bedrijventerrein met bedrijfsgebouwen en autoweg met vrachtwagens, wolkenlucht op de achtergrond
Position paper
Het huidige instrumentarium voor grondbeleid is historisch zo gegroeid en heeft goede kanten, maar er zijn ook diverse dilemma’s en knelpunten. In dit position paper geven we analyses van de problematiek en concrete oplossingen die kunnen helpen het grondbeleid te verbeteren. Het document is bedoeld als input voor het interdepartementaal...
Handreiking
Gemeenten kunnen de ‘Handreiking verordening werkzaamheden kabels en leidingen en omgevingsplan’ gebruiken voor aanpassing van de verordening in verband met de Omgevingswet. De handreiking bevat ook voorbeeldbepalingen voor aanpassing van de verordening ter inspiratie. Deze handreiking is onderdeel van een serie handreikingen, voorbeeldbepalingen en voorbeeldregels voor verordeningen en het omgevingplan.
Graven in de grond voor leidingen
Rapport
Data en datagedreven werken helpen om beleid te maken en oplossingen te bedenken voor maatschappelijke opgaven. Zeker in een speelveld als bodem en ondergrond, waarin ruimtelijke keuzes worden gestapeld en met elkaar concurreren, is feitelijke informatie nodig om scenario's te kunnen bouwen en keuzes te kunnen maken. Binnen het (pilot)programma...
Close-up van 2 handen op het toetsenbord van een laptop