Fase

Aangemeld voor plenaire behandeling in TK

Formele titel

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen)

Kamerstuknummer

35756

Inhoud
Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet gewasbeschermingsmiddelen (Wgb). Aanleiding hiervoor is het voornemen om het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen, door beperkingen aan dat gebruik te stellen. Hiertoe biedt de Wgb op dit moment nog geen grondslag. Daarnaast wordt de wettelijke grondslag voor het bij besluit treffen van maatregelen met betrekking tot het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw uitgebreid.

Beoogde datum inwerkingtreding
Treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.