Het landelijk gebied van Nederland, met zijn variatie in landschap, natuur, bedrijvigheid en gemeenschappen, is een deel van onze identiteit. Tegelijk staan we aan de vooravond van de transitie van landgebruik en -inrichting om de balans met klimaat en natuurlijk systeem te herstellen. Denk aan opgaven op het gebied van stikstof, klimaat, waterkwaliteit, biodiversiteit, maar ook brede welvaart – bijvoorbeeld sociale voorzieningen, werkgelegenheid, woningaanbod en leegstaande agrarische bebouwing. De complexiteit en omvang van opgaven vergt meer dan ooit de inzet van gemeenten om tot een toekomstbestendige leefomgeving te komen voor mensen, bedrijven, landschap en natuur.

NPLG: integrale gebiedsgerichte aanpak voor opgaven in het landelijk gebied

Een transitie van het landelijk gebied is nodig om te komen tot toekomstbestendige functies. Daarvoor wordt het Nationaal Programma Landelijk Gebied gestart. Dit wordt uitgevoerd via een intensieve en langdurige interbestuurlijke samenwerking. Het rijk bepaalt ‘wat’ de doelen zijn en de gebieden ‘hoe’ ze worden behaald, onder autoriteit van elke provincie.

Klimaatakkoord onderdeel landbouw en landgebruik

Het doel van de huidige onderhandelingen voor het Klimaatakkoord is dat er een breed maatschappelijk akkoord komt over maatregelen die ertoe moeten leiden dat in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent omlaag is gebracht. In de eerste fase worden de onderhandeling daarover gevoerd aan 5 sectortafels. Eén van de sectortafels gaat over landbouw en landgebruik.

Publicaties & Brieven