Nieuws
26 januari 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders landbouw van de vaste Kamercommissie LNV, U heeft volgende week uw begrotingsbehandeling LNV . Namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil ik graag uw aandacht vragen voor twee cruciale punten die van groot belang zijn in de verdere ontwikkeling van het landelijk gebied.
Landbouw met een boerderij op de achtergrond
Rapport
Gemeenten staan voor grote opgaven in de fysieke leefomgeving. Zo moeten er genoeg woningen komen voor iedereen, moeten we anders omgaan met energie en klimaat en de bereikbaarheid moet op peil blijven of beter worden. Dit alles binnen de beperkte ruimte die er in ons land is. Dat vraagt om...
Luchtfoto van een woonwijk
6 oktober 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders van de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, U heeft 10 oktober een commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen. De VNG wil u namens gemeenten graag attenderen op het belang van een onderbouwde spuitzonering ten behoeve van de woningbouw dan wel overige mogelijk belangrijke gebruiksfuncties zoals scholen, sportvoorzieningen, tijdelijke huisvesting enz.)
Luchtfoto Haarlemmermeer
19 september 2023
Brief aan parlement
Uw Kamercommissie spreekt over de vergunningverlening aan agrarische bedrijven. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat graag op uw uitnodiging in om hierover in gesprek te gaan. Dit position paper is ingedeeld als volgt: We gaan eerst in op de vragen die de commissie gesteld heeft; Daaronder volgt onze visie rondom...
25 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat , U vergadert 7 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u opgeroepen...
Autosnelweg van bovenaf
25 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders van de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit , U vergadert 6 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u...
Landbouw met een boerderij op de achtergrond