Nieuws
De minister voor Natuur en Stikstof wil de lopende vrijwillige beëindigingsregeling (Lbv-plus) van de aanpak piekbelasting verlengen tot eind dit jaar. De VNG is hier voorstander van omdat ook gemeenten hiermee meer tijd krijgen.
Bij de grote opgaven in de fysieke leefomgeving is behoefte aan samenhangende informatie vanuit data en monitoring. Voor een sterke informatiepositie moeten interbestuurlijke samenwerkingsverbanden worden opgezet. Dat blijkt uit onze ‘Verkenning informatiepositie fysiek domein’.
Het rijk stelt een tegemoetkoming beschikbaar aan gemeenten voor de uitvoeringskosten van de stikstofregelingen. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd via decentralisatie-uitkeringen in het gemeentefonds. Het gaat om € 27.000 per deelnemende veehouderijlocatie.
Om verduurzaming in de veehouderij te versnellen, hebben diverse partijen, waaronder de VNG, een convenant ondertekend. Afgesproken is dat er wordt samengewerkt op het gebied van innovatie. Dit gebeurt door praktijkpilots te benutten en de vergunningverlening juridisch op orde te brengen.
De Raad van de EU en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over de natuurherstelwet. In de wet staan juridisch bindende doelstellingen en verplichtingen voor het herstellen van de natuur en ecosystemen in Europa.
Het rijk stelt dit jaar een eenmalige decentralisatie-uitkering beschikbaar als bijdrage aan de gemeentelijke kosten voor het opstellen van gebiedsprogramma’s. Daarin worden de opgaven uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied uitgewerkt. Het bedrag per gemeente volgt in de decembercirculaire 2023.
De vergadering vindt plaats aan het begin van een heidag. We zijn uitgenodigd bij de gemeente Zeewolde door ons commissielid Helmut Hermans. Op de agenda staan onder meer de Agenda Natuurinclusief en de provinciale programma’s landelijk gebied.
De VNG dringt aan op wetenschappelijk onderbouwde, landelijke regelgeving voor spuitzones. Die zones zorgen voor afstand tussen de bebouwde omgeving en gewasbescherming. Gemeenten hebben regelgeving nodig om woningbouw te realiseren, met oog voor de volksgezondheid en perspectief voor de agrarische sector.
VNG-commissielid Lieke Hendrix deed tijdens het rondetafelgesprek ‘Vergunningverlening aan agrarische bedrijven’ een oproep aan de Tweede Kamer om te zorgen voor toekomstperspectief voor veehouders. Voor het behoud van een vitaal platteland is van belang dat zij durven te investeren.