Om verduurzaming in de veehouderij te versnellen, hebben diverse partijen, waaronder de VNG, een convenant ondertekend. Afgesproken is dat er wordt samengewerkt op het gebied van innovatie. Dit gebeurt door praktijkpilots te benutten en de vergunningverlening juridisch op orde te brengen.

Ga naar het convenant

Wat kan wel

Innovaties zijn belangrijk om verdere verduurzaming van de veehouderij mogelijk te maken. Om deze in de praktijk daadwerkelijk te kunnen laten slagen, hebben de betrokken partijen het mantra ‘wat kan wel’ uit het vorig jaar verschenen rapport van de heer Remkes ter harte genomen.

Gemeenten kunnen duurzame innovaties ondersteunen door vergunningverlening, toezicht en handhaving goed in te regelen en samen met andere overheden te zorgen dat deze standhoudt bij de rechter. Om dit te bereiken is samenwerking met alle betrokken partijen nodig om zogenoemde doorbraakinnovaties tot stand te brengen.

Praktijkpilots

In een aantal praktijkpilots wordt de uitstoot (emissie) uit de stal ieder uur gemeten met sensoren en vastgelegd. Zo kan de veehouder de effectiviteit van zijn innovatie volgen, bijsturen en verder innoveren. Ook de regelgeving kan innoveren: bij de vergunningverlening kunnen doelvoorschriften worden gesteld aan de maximale emissie die met een betrouwbare methode wordt gemeten met sensoren.

In andere praktijkpilots worden de innovaties getest en de kansrijke innovaties verder ontwikkeld. Dit kan gaan om innovaties in de stal, zoals stalvloeren die mest en urine van elkaar scheiden, klimaatbeheersing in combinatie met afzuiging en zuivering van vuile lucht, of opvang van fijnstof in de stal. Maar ook voer- en managementmaatregelen worden getest. Denk aan koeien meer weiden, vaker mest uit de stal verwijderen, beter verteerbaar voer of minder eiwit voeren aan het vee.

Ondertekening

Het convenant is in Nijkerk ondertekend door de VNG, de ministeries van LNV en IenW, sectororganisaties, provincies, FME en de Dierenbescherming. De VNG werd vertegenwoordigd door vicevoorzitter Mark Boumans en Marinus Biemans, portefeuillehouder vanuit de VNG-commissie Ruimte, Water en Mobiliteit (RWM).

Vervolg

Afgesproken is dat een gezamenlijk regieorgaan het innovatieproces voor een duurzame veehouderij gaat aansturen. De VNG gaat deelnemen aan de werkgroep Regieorgaan, de taakgroep meten met sensoren en het Bestuurlijk Overleg.

Meer informatie

Nieuwsbericht rijksoverheid over het convenant