Inhoud
Met dit voorstel worden zowel de maatwerkvoorzieningen en pgb’s als een deel van de algemene voorzieningen onder het abonnementstarief gebracht. Gemeenten dienen bij verordening aan te geven welke algemene voorzieningen onder het abonnementstarief vallen. Het voorstel regelt dat in ieder geval de algemene voorzieningen ter compensatie van beperkingen, waarbij...

Inhoud
Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum, gelegen in de provincie Groningen, tot de nieuwe gemeente Eemsdelta. Deze samenvoeging is op initiatief van de betrokken gemeenten zelf tot stand gekomen en leidt tot een nieuwe gemeente die circa 46.000 inwoners telt, 32...

Inhoud
Dit wetsvoorstel regelt de opheffing en splitsing van de gemeente Haaren, gelegen in de provincie Noord-Brabant. Het initiatief daartoe is door de gemeente Haaren zelf genomen. Met ‘splitsing’ wordt bedoeld dat de op te heffen gemeente Haaren in vier delen uiteen gaat die worden samengevoegd met de gemeenten Boxtel...

Inhoud
Wijziging van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in verband met coronamaatregelen ter ondersteuning van de agrarische sector. Daarnaast zijn er wijzigingen in verband met de structurele aanpak van de stikstofproblematiek.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van 8 mei van...

Inhoud
Voor de decentrale volksvertegenwoordigingsorganen is het van groot belang dat zij ook in de huidige omstandigheden in het openbaar tot besluitvorming kunnen komen. Dit wetsvoorstel treft daartoe indachtig de huidige technische mogelijkheden een tijdelijke voorziening. Er zijn binnen het huidige wettelijke kader twee mogelijkheden om besluiten te kunnen nemen...

Inhoud
Het kabinet heeft daarom met brancheorganisaties van verhuurders, te weten Aedes (woningcorporaties), IVBN (institutionele beleggers), Vastgoed Belang (particuliere verhuurders) en Kences (studentenhuisvesters), afgesproken dat verhuurders binnen hun mogelijkheden zoeken naar maatwerkoplossingen voor huurders die in de coronacrisis in de betalingsproblemen zijn gekomen en dat huisuitzettingen zoveel mogelijk worden voorkomen.Indien...

Inhoud
In deze Incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van het Coronavirus. Als gevolg hiervan worden de uitgaven van beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt voor 2020 verhoogd met € 10 miljard...

Inhoud
Naast de directe bestrijding van het virus, waar thans alle inspanningen op zijn gericht, is het voorts van groot belang dat de samenleving zoveel als mogelijk normaal blijft functioneren. Bestaande wetgeving biedt al veel ruimte voor de continuïteit van het wetgevingsproces, de rechtspraak en het openbaar bestuur. Waar dat...

Inhoud
Het voorliggende wetsvoorstel beoogt een eenduidige relatie van de eigen bijdrage in de huurtoeslag met het huurbeleid, beëindiging van automatische compensatie via de huurtoeslag en beperking van de armoedeval bij het overschrijden van de maximale inkomensgrenzen.

Het voorstel is op 11 september 2018 aangenomen door de Tweede Kamer en...

Inhoud
De Nitraatrichtlijn stelt een maximale hoeveelheid van 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar vast dat op of in de bodem gebracht mag worden. De Europese Commissie kan een lidstaat derogatie verlenen waardoor een hogere hoeveelheid dan 170 kilogram stikstof kan worden toegepast, indien aan een...