Inhoud
De bevoegdheid tot intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (artikel 14, vierde lid, RWN) vervalt op 1 maart 2022. Dit wetsvoorstel voorkomt dat, en maakt deze bevoegdheid permanent. Het wetsvoorstel strekt niet tot inhoudelijke wijziging van deze bevoegdheid.

Internetconsultatie loopt vanaf 14 december 2020...

Inhoud
De aanleiding voor de Wet ambulancevoorzieningen is het aflopen van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) per 1 januari 2021. De Wet ambulancevoorzieningen wil zekerheid bieden over ambulancevoorzieningen in de toekomst. Dit moet met name de continuïteit en kwaliteit, waaronder innovatie, van de ambulancevoorzieningen ten goede komen.

Aangenomen op 30...

Inhoud
Met dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) willen zij de negatieve gevolgen van het niet (kunnen) betalen van de vrijwillige ouderbijdrage, voor kinderen beperken. Het wetsvoorstel strekt tot enkele wetswijzigingen, waarna scholen – ook voor het extracurriculaire deel van het onderwijsprogramma – kinderen wier...

Inhoud
Dit wetsvoorstel verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Hiermee wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de naamloze vennootschap (nv) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) in het Burgerlijk Wetboek. Dit is een behoefte van de praktijk.

Aangenomen op...

Inhoud
Dit wetvoorstel strekt ertoe het Infrastructuurfonds om te vormen tot een Mobiliteitsfonds en daartoe de Wet Infrastructuurfonds te vervangen Met dit voorstel wordt naast de aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur ook andere maatregelen, voorzieningen, onderzoek, proefprojecten en experimenten gericht op het doelmatig gebruik van infrastructuur uit het fonds...

Inhoud
Dit wetsvoorstel omvat wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (hierna: Uhw) en de Woningwet om:

  • een (hogere) huurverhoging toe te staan wanneer de verhuurder de huurder eerder op verzoek van de huurder een tijdelijke huurkorting heeft gegeven;
  • en huurgewenning mogelijk te maken.

Daarnaast omvat...

Inhoud
Het wetsvoorstel bevat aanpassingen in de bestuursrechtelijke geldschuldenregeling. Het voorziet er onder meer in dat een beschikking tot invordering van een dwangsom tot stuiting van de verjaring leidt. Ook wordt de verjaringstermijn verlengd gedurende de procedure waarin derde-belanghebbende om een beschikking omtrent de invordering heeft verzocht.

Aangenomen op 29...

Inhoud
Dit wetsvoorstel moderniseert de startprocedure en versterkt de vrijheid van onderwijs. Om te voorkomen dat er scholen met onvoldoende kwaliteit starten, introduceert het wetsvoorstel tevens een kwaliteitstoets voor nieuwe scholen. Op deze manier zorgt het wetsvoorstel voor de randvoorwaarden voor een toekomstbestendig, kwalitatief goed en gevarieerd onderwijsaanbod, dat aansluit...

Inhoud
Dit wetsvoorstel is een aanvulling op de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19, en wijzigt die wet op enkele onderdelen. Hoofddoel van dit wetsvoorstel is om het voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021 mogelijk te maken dat kiezers van 70 jaar en ouder hun stem per brief kunnen uitbrengen...

Inhoud
Dit wetsvoorstel voorziet in een afzonderlijke wettelijke grondslag voor het instellen van een avondklok. De directe aanleiding voor het wetsvoorstel is de uitspraak van de voorzieningenrechter in de Rechtbank Den Haag. Deze heeft op 16 februari 2021 geoordeeld dat de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) die nu de...