Om de uitdagingen op het stroomnet aan te pakken, moeten er vele trafohuisjes bij komen. Vanuit Netbeheer Nederland (NBNL) zijn er flyers voor de grondverwerving voor elektriciteitsstations in omloop. Ten onrechte wordt de suggestie gewekt dat het rijk, IPO en de VNG deze flyers onderschrijven.

Flyer

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de realisatie van energie-infrastructuur. Gemeenten kunnen gronden in eigen bezit hebben, verschillende instrumenten in de gereedschapskoffer benutten en ook scherpe keuzes maken om de energietransitie te versnellen. Gemeenten maken een integrale afweging rekening houdend met diverse belangen en opgaven. Voor praktische handvatten verwijst de VNG naar de VNG-handreiking 'Ruimtelijke inpassing van energie-infra'.

Cruciaal is een goede samenwerking tussen gemeenten en de (regionale) netbeheerders. In de flyers staan echter bepaalde uitgangspunten die niet met ons zijn afgestemd. Het gaat uit van een door de netbeheerders gehanteerde aanpak met voorwaarden en voorkeuren rond grondverwerving en zakelijk recht.

Geen overeenstemming op inhoud

In het kader van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) werken we aan het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen overheden en netbeheerders en aan het versterken van de uitvoering. De uitkomst zou een gezamenlijke flyer kunnen zijn. Door miscommunicatie binnen NBNL is er nu een versie in gesprekken met gemeenten gebruikt met de logo’s van de VNG, IPO en het rijk, waar geen overeenstemming over is. De VNG sprak NBNL hierop aan. Zij halen de logo’s van de flyers af en hebben de verspreiding van deze versie van de flyer per direct beëindigd.

Blijven in gesprek

De VNG benadrukt dat we voor het oplossen van de problemen op de elektriciteitsnetten samen aan de lat staan. Daarom gaan we samen met het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) in gesprek met de regionale netbeheerders. Onze inzet daarbij is om afspraken te maken over: 

  • De aard van de overeenkomst rond het ruimtelijk inpassen en realiseren van energie-infrastructuur, waarbij de publiekrechtelijke weg voor ons ook een optie is. Zeker voor het plaatsen van trafohuisjes ontbreekt dit in de genoemde flyer. 
  • De voorwaarden en principes, dat zijn samenwerking, regie, proces en kosten. We willen gezamenlijk een proces in de richting van een structurele oplossing en we komen hier dan op korte termijn op terug.