Door de aanpassing van de cao voor gemeenteambtenaren mogen gemeenten hogere plankosten in rekening brengen bij de afgifte van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten. In het rekenmodel van juni zijn echter niet alle cao-lonen met het juiste percentage verhoogd. BZK heeft die fout nu hersteld.

In de versie van augustus 2023 (xlsm, 796 kB) zijn de nieuwe tarieven verwerkt van de cao gemeenten die loopt van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024. 
Let op: Deze plankostenscan is gebaseerd op de Wet ruimtelijke ordening en mag alleen nog worden gebruikt voor projecten die onder het oude recht vallen. Vanaf 1 januari 2024 gelden de modellen voor kostenverhaal die zijn gebaseerd op de Omgevingswet.

Personele kosten in verband met grondexploitatie

In de regeling plankosten exploitatieplan 2017 is vastgelegd welke tarieven gemeenten bij bouwactiviteiten maximaal in rekening mogen brengen voor de plankosten. Plankosten zijn in het algemeen personele kosten die verband houden met de grondexploitatie. Het zijn de kosten van onder andere stedenbouwkundigen, juristen, planeconomen, civiel-technici en het projectmanagement. 

Maximale plankosten eenvoudig berekenen

Het ministerie van BZK stelt een Excel-rekenmodel beschikbaar waarmee de maximale plankosten op een betrekkelijk eenvoudige manier kunnen worden berekend. Dat rekenmodel staat bekend als de plankostenscan.  Deze plankostenscan is een hulpmiddel bij het opstellen van exploitatieplannen.  BZK heeft de plankostenscan aangepast nadat de cao voor gemeenteambtenaren voor het jaar 2023 op 5 april was bekrachtigd door het bestuur van de VNG.

Beveiliging

Met ingang van 2021 is dit rekenmodel nog maar deels beveiligd met een wachtwoord, om invulproblemen door ICT-beveiliging te voorkomen. In beginsel is het daarom mogelijk veranderingen aan te brengen in de rekenformules. Dat is niet toegestaan, omdat daardoor de regeling plankosten exploitatieplan niet correct zou worden toegepast.