Gemeenten zijn achtervang voor de borgstelling van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor leningen die corporaties aangaan voor de bouw of verbouw van  betaalbare woningen. Die beschikbaarheid van sociale woningen is een zorg voor gemeenten. Gemeenten lopen met de achtervang  een financieel risico.

Informatie WSW

Het WSW moet  daarom voldoende informatie verstrekken  over de risico’s voor gemeenten. Informatie over de hoogte van het totaalbedrag en de hoeveelheid woningen is nodig. Daarnaast hebben gemeenten informatie nodig over de kredietwaardigheid en over de ruimte die de corporatie heeft om te investeren. Met deze kennis kan de gemeente realistische prestatieafspraken maken met de corporatie.

Afspraken met WSW

De VNG heeft in december 2013 een set aan conceptafspraken gemaakt met het (WSW). In een brief van het WSW aan de VNG en het ministerie van BZK heeft het WSW de concept-raamafspraken met de VNG op een rij gezet.

Meer informatie