Wat hebben de energietransitie, ongelijkheid en integratie met elkaar gemeen? Het zijn onderwerpen met een lokale en een internationale dimensie die samenkomen in de wereldwijde agenda voor duurzame ontwikkeling, van de Verenigde Naties. De gemeenteraad kan deze agenda benutten om tegemoet te komen aan lokale zorgen en uitdagingen. Lokale initiatieven kunnen bovendien bijdragen aan het waarmaken van de wereldwijde duurzaamheidsdoelen. Deze raadgever toont de kansen en mogelijkheden om in uw gemeente aan de slag te gaan met de duurzaamheidsdoelen, ofwel de Global Goals.

Global Goals for Sustainable Development

De Global Goals zijn in 2015 aangenomen door de VN als wereldwijde, gemeenschappelijke doelen voor duurzame ontwikkeling. Alle lidstaten hebben zich eraan gecommitteerd. De uitvoering vindt plaats op lokaal niveau; gemeenten zijn onmisbaar om het waar te maken. Dat kan een extra motivatie zijn voor concrete maatregelen, afgestemd op lokale behoeften en mogelijkheden.

Gemeenten4GlobalGoals

Gemeenten en inwoners dragen al op veel manieren bij aan de doelen. De VNG-campagne ‘Gemeenten4GlobalGoals’ heeft als inzet om met zoveel mogelijk Nederlandse gemeenten deze doelen te helpen realiseren. Ruim 50 gemeenten hebben zich al aangesloten bij de campagne. Door mee te doen bevordert de gemeente het lokaal bewustzijn van de mondiale doelen, wat het draagvlak versterkt voor gezamenlijke inspanningen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Waarom als raad aansluiten bij de Global Goals campagne?

  • Het is een helder, bruikbaar en integraal kader om als leidraad te gebruiken bij het ontwikkelen en toetsen van beleid. De Global Goals vormen een internationaal erkend raamwerk met een positieve blik op de toekomst. Verschillende gemeenten hebben hun beleid geanalyseerd aan de hand van de Global Goals, bijvoorbeeld Haarlem, Schiedam, Oss en Maastricht.
  • In de samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties vormen de Global Goals een verbindend element. Veel gemeenten werken samen met bedrijven die de duurzaamheidsdoelen geadopteerd hebben. Ook zijn er verscheidene burgerplatforms waar inwoners samen met de gemeente aan de slag gaan met de Global Goals, zoals in gemeente Aa en Hunze en gemeente Langedijk.
  • Global Goals zijn een thema waarmee de gemeente zich internationaal kan profileren.
  • In internationale samenwerking en bij internationale uitwisseling werken de Global Goals als wereldtaal, een gedeeld begrippenkader waarnaar u kunt verwijzen.
  • De gemeente draagt direct bij aan een rechtvaardige, veilige en welvarende wereld, zowel binnen de gemeentegrenzen als daarbuiten. Het creëren van zo’n veilige en rechtvaardige leefomgeving is een primaire taak van de gemeente, onderschreven door de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Wat kunt u als raadslid doen?

  • Meld, na afstemming met fractie, raad en/of college, uw gemeente aan als Global Goals gemeente. Hoe breder het besluit om u aan te melden gedragen wordt binnen de gemeente, des te krachtiger u te werk kunt gaan. Zie onderaan bij meer  informatie de brochure 'Wat betekent het Global Goals gemeente te zijn?' over wat het betekent om uw gemeente aan te melden en welke inspanning er verwacht wordt.
  • Maak gebruik van de inspirerende actieformats uit de ‘Menukaart’. Of laat de ‘Tijdscapsule’ naar uw gemeente  komen om met uw inwoners en gemeenteraad over de Global Goals te debatteren.
  • Leg het gemeentelijk beleid langs de Global Goals en laat een eigen meting doen van voortgang op de doelen. U kunt zelfs uw gemeentebegroting aan laten sluiten bij de Global Goals.
  • Vraag VNG International om campagnematerialen, zoals een campagnelogo op maat voor uw gemeente.
  • Vraag ondersteuning van VNG International bij uw keuze van passende activiteiten, of voor een inleiding bij een gemeentelijke bijeenkomst over de Global Goals.