Nederlandse gemeenten zijn op allerlei manieren internationaal verbonden. Grote maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan, zoals klimaatverandering, migratie en digitalisering, kunnen niet los gezien worden van internationale ontwikkelingen. De COVID-19-pandemie laat ons eveneens zien dat problemen vaak grensoverschrijdend zijn. Internationale agenda’s en voorbeelden uit het buitenland kunnen de gemeenteraad helpen bij het duiden van lokale problematiek en het bepalen van passende maatregelen.

Internationale agenda’s en belangenbehartiging

Belangrijke internationale agenda’s met impact op lokaal niveau zijn de VN-agenda voor Duurzame Ontwikkeling (Global Goals) en de klimaatagenda. Nederland heeft zich aan deze agenda’s gecommitteerd. Een groot deel van de uitvoering en monitoring van de doelstellingen vindt plaats op lokaal niveau. De VNG behartigt de belangen van Nederlandse gemeenten bij internationale bijeenkomsten over deze agenda’s, en adviseert Nederlandse gemeenten bij het vertalen ervan naar lokaal beleid. Voor raadsleden bieden de internationale agenda’s een afwegingskader en kapstok voor lokaal beleid, en een maatstaf voor prestaties. 

Kennisuitwisseling

Voorbeelden uit andere landen kunnen een bron van inspiratie zijn. Hoe springen andere landen in op een trend zoals smart cities? Hoe wordt participatie van inwoners elders georganiseerd? Op veel terreinen zijn er internationale gemeentelijke kennisnetwerken. De VNG deelt internationale kennis en voorbeelden uit haar internationale netwerken met Nederlandse gemeenten. Andersom draagt de VNG goede voorbeelden uit Nederlandse gemeenten uit in internationale netwerken. Ook faciliteert de VNG uitwisseling tussen Nederlandse gemeenten op actuele internationale vraagstukken.

Als raadslid kunt u de verbinding zijn tussen de lokale wensen en de internationale mogelijkheden. Hierbij kunt u gebruikmaken van de internationale voorbeelden van de VNG, of zelf deelnemen aan internationale kennisuitwisseling. 

Internationale samenwerking

VNG International is de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG. VNG International draagt bij aan krachtiger democratisch lokaal bestuur wereldwijd in de vorm van projecten en programma’s in het buitenland. Diverse Nederlandse gemeenten leveren zeer waardevolle expertise binnen deze programma’s, bijvoorbeeld door trainingen of advies te geven aan collega’s bij buitenlandse gemeenten. Zo droegen diverse Nederlandse gemeenten bij aan de wederopbouw van Sint Maarten, nadat het eiland in 2017 getroffen werd door orkaan Irma. Vanaf 2022 voert VNG International in partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken een programma uit in een tiental landen op het gebied van migratie, lokale belastingen, veiligheid en rechtsorde in fragiele staten en water. Nederlandse gemeenten (ambtenaren, bestuurders, en ook raadsleden) kunnen hieraan bijdragen door specifieke expertise te leveren.

Wat kan de VNG voor u betekenen?

De VNG informeert en adviseert u over internationale agenda’s, haalt voor u goede voorbeelden op uit het buitenland, helpt u op weg met uw gemeentelijke internationale beleid en legt voor u verbindingen  met gemeenten in andere landen die met vergelijkbare uitdagingen te maken hebben.

Andere manieren om als raadslid de brug te slaan tussen lokaal en internationaal

  • Verbind de gemeentelijke agenda aan de Global Goals agenda, om zo bij te dragen aan het behalen van wereldwijde doelstellingen
  • Vraag individueel advies aan VNG International over het internationale beleid van uw gemeente en over hoe u ‘internationaal’ in het coalitieakkoord en de uitwerking daarvan kunt krijgen
  • Woon bijeenkomsten over internationale ontwikkelingen en kansen bij
  • Discussieer met gemeentelijke collega’s met partnerschappen in dezelfde landen, met het oog op synergie en coördinatie
  • Zet uw gemeentelijke expertise in het buitenland in: neem deel aan internationale programma’s ter versteviging van lokaal bestuur in ontwikkelingslanden en leer van collega’s

Meer informatie