Veel wetgeving en regels die in Brussel worden gemaakt hebben invloed op gemeenten. Maar wat merkt u hier concreet van, en wat kan Europa betekenen voor uw gemeente? Europa is dichterbij dan u misschien denkt. Inmiddels raakt zo’n 70% van het Europese beleid de lokale wetgeving. Nederlandse gemeenten kunnen dus niet meer om Europa heen. Tegelijkertijd heeft Europa gemeenten ook nodig om tot een succesvolle uitvoering van Europees beleid en regelgeving te komen. Europabewust zijn betekent dan ook niet alleen dat gemeenten voldoen aan de Europese wet- en regelgeving, maar óók dat de kansen en mogelijkheden van Europa worden benut.

Waarom Europabewust zijn?

In Nederland zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Europese regelgeving. Dit betreft onder meer de Europese regels over aanbesteden, milieu, circulaire economie, de Dienstenrichtlijn, staatssteun en privacy. Zo leidt het niet juist omgaan met de Europese aanbestedingsregels soms tot het opnieuw moeten aanbesteden van een opdracht. Het niet naleven van de staatssteunregels kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de gemeente reeds verleende steun moet stoppen of terugvorderen. Ook kunnen bouwprojecten vertraging oplopen als geen rekening wordt gehouden met de Europese regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit en andere Europese milieunormen.

Daar staat tegenover dat Europa juist ook kansen biedt om gemeentelijke prioriteiten te verwezenlijken. De Europese aanbestedingsregels geven gemeenten bijvoorbeeld mogelijkheden op het gebied van efficiency en doelmatigheid en het verwezenlijken van sociale, milieu- of innovatieve doelstellingen. Ook de staatssteunregels sluiten aan op beleidsdoelen van gemeenten, zoals opleidingssteun en steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed.

Subsidies en netwerken

Om Europese doelen te bereiken, stelt de EU – naast wetgeving en beleid – ook fondsen beschikbaar voor gemeentelijke projecten. De EU heeft daarvoor een aantal subsidieprogramma’s die zijn gericht op verschillende doelen, zoals het creëren van burgerparticipatie, het versterken van het platteland of het stimuleren van onderzoek en innovatie. Denkt u daarom bij de ontwikkeling van projecten in uw gemeente ook eens aan mogelijkheden voor Europese cofinanciering. De gemeentelijke begroting kan hierdoor effectiever worden ingezet. Ook zijn er in Europa tal van (kennis)netwerken die helpen bij het vergaren van kennis en het vergroten van zichtbaarheid van uw gemeente. Door als gemeente deel te nemen aan Europese netwerken, wordt de gemeente internationaal op de kaart gezet en kan bijvoorbeeld worden samengewerkt met gemeenten over de grens.

Wat doen de VNG en Europa decentraal met Europa?

De VNG en Europa decentraal werken samen aan het vergroten van het Europabewustzijn bij gemeenten en andere decentrale overheden. Zij helpen gemeenten zowel bij het naleven van Europese regelgeving als bij het benutten van kansen die Europa biedt.

De VNG behartigt de belangen van gemeenten via verschillende Europese netwerken, bij grote instanties zoals het Comité van de Regio’s, de Europese Commissie en het Europees Parlement. De VNG informeert gemeenten over Europese onderwerpen die interessant zijn via:

  • een Europa nieuwsbrief
  • VNG Forum Europa
  • bijeenkomsten

Kenniscentrum Europa decentraal

Kenniscentrum Europa decentraal informeert en adviseert medewerkers van decentrale overheden kosteloos over Europees recht en beleid. In duidelijke en begrijpelijke taal verstrekt het kenniscentrum informatie over allerlei Europese thema’s. Dit gebeurt onder andere via:

  • de website
  • nieuwsbrief de Europese Ster
  • de helpdesk

Verder zet Europa decentraal zich in voor betere regelgeving. Via bijvoorbeeld het verzamelen van signalen (knelpunten) van decentrale overheden werkt het kenniscentrum mee aan het leveren van input om Europese regelgeving en beleid te vereenvoudigen en mogelijkheden in kaart te brengen om overbodige administratieve lasten tegen te gaan. En het kenniscentrum werkt mee aan het leveren van input voor het aanpassen van bestaande regels indien dit noodzakelijk blijkt vanwege een lastige toepassing van regels en beleid in de praktijk.

Meer informatie

Nieuwsbrieven en forum