De Ontwikkelagenda Veiligheid voorop richt zich op verbeterslagen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling waar het de samenloop zorg-straf betreft. Veiligheid voorop karakteriseert de bedoeling van deze samenwerking, als uitwerking van de Visie Gefaseerd samen werken aan veiligheid (voorheen Visie gefaseerde ketenzorg).

Bij samenloop zorg-straf werken we als Veilig Thuis, politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering samen. Vanuit de Ontwikkelagenda Veiligheid voorop doen we dat als lerend netwerk: we focussen op wat in de praktijk nodig blijkt om beter werk te leveren, ondersteunen het oplossend vermogen van de professionals, ontwikkelen stap voor stap. We halen lessen op door afstemming en onderzoek, zorgen voor landelijke doorontwikkeling en bekrachtiging waar nodig en dragen de resultaten daarvan vervolgens breed uit.

Digitale informatieve bundels

We zijn goed op weg, bereiken resultaten en doen op veel verschillende praktijklokaties waardevolle ervaring op. Bekijk hier de 5 digitale bundels die op de actuele stand van zaken informatie ordenen en breed beschikbaar maken. Waarschijnlijk niet volledig, wel informatief. Iedere bundel kent 3 onderdelen:

1. Geaccordeerde documenten: documenten die ofwel op het niveau van het landelijk netwerk zorg-straf ofwel in een ander gremium zijn geaccordeerd. Deze documenten zijn onder aan deze pagina bij 'Geaccordeerde documenten' te downloaden.
     
2. Praktijkvoorbeelden:
groeidocumenten, voorbeelden van gezamenlijke inzet op zowel de casuïstiek en de aanpak als op het lerend netwerk.
     
3. Tips & links: wetenswaardigheden, die meer vertellen over het onderwerp.

We hebben geprobeerd alle genoemde professionals en document-verantwoordelijken zorgvuldig te betrekken en alle bronnen zorgvuldig te vermelden. Waar dat desondanks onvoldoende is gelukt, horen we dat graag.

De verbeteractiviteiten uit de Ontwikkelagenda Veiligheid voorop komen in de bundels terug:

Omslag bundel Basisdocumenten

De bundel Basisdocumenten bevat documenten die een paraplufunctie hebben, zoals de Ontwikkelagenda, de Uitvoeringsplannen en de Impactanalyse. Ook de praktische uitwerking op de Visie Gefaseerd samen werken aan veiligheid en het Interventiepalet horen daarbij.

Omslag bundel Samen op in acuut

De bundel Samen op in acuut bevat onder meer de Infographic Samen op in acuut. Dat is een stappenplan in de samenwerking voor de situaties waarin sprake is van acute onveiligheid of het vermoeden van acute onveiligheid en waarbij betrokkenen mogelijk direct in fysieke veiligheid gebracht moeten worden. De praktijkvoorbeelden geven zicht op de werking ervan.

Omslag bundel Actieoverleg

De bundel Actieoverleg geeft inzicht in de staande praktijk, de beschrijving van het Actieoverleg en de methodische onderlegger. Actieoverleg: soms is er een vermoeden van samenloop tussen straf en zorg, is er aannemelijk gevaar of een dreigende crisis. Politie of Veilig Thuis hebben behoefte om met elkaar en met de Officier van Justitie te overleggen over de beste aanpak en het juiste samenstel van interventies. Dan vindt vroegtijdige afstemming plaats in het Actieoverleg. De RvdK en de reclassering sluiten waar nodig of op eigen initiatief aan.

Omslag bundel Gezamenlijke aanpak huiselijk geweld met VT en ZSM

De bundel Gezamenlijke aanpak Huiselijk geweld door Veilig Thuis & ZSM start met het werkproces Gezamenlijke aanpak Huiselijk geweld, waaronder ex-partnerstalking, ZSM in samenwerking met Veilig Thuis. Dit werkproces betreft de mogelijke aanpak op ZSM bij zaken die gerelateerd zijn aan huiselijk geweld. Besluitvorming over structurele inzet ervan moet nog plaatsvinden. Informatie over de lerende praktijk maakt onderdeel uit van de bundel.

Omslag bundel Samenwerken bij strafbare kindermishandeling

De bundel Samenwerken bij strafbare kindermishandeling opent met de Handreiking die in 2017 is vastgesteld en tot doel heeft de samenwerking te verbeteren. Nu, in 2020, zijn succesfactoren en knelpunten geïnventariseerd evenals de behoefte en kansen om de verbetering door te zetten. De opbrengst is verwoord in de rapportage Bouwblokken, onderdeel van de bundel.

Bundel stalking ex-partners

De bundel (Ex-partner)stalking van de Ontwikkelagenda Veiligheid voorop biedt professionals een brede waaier aan informatie over het thema (ex-partner)stalking. In de bundel vindt u waardevolle praktijkinformatie van professionals uit het werkveld en praktische links en tools.

In de rapportages Indicatoren Kwaliteit en Impact is onderzocht wat de samenwerkingspartners in Veiligheid voorop hebben moeten investeren in en aan opbrengst hebben gerealiseerd uit de in 2018 benoemde verbeteracties van Veiligheid voorop. Dat is per regio in kaart gebracht. In een landelijk overkoepelend rapport worden enkele rode drade uit de regionale uitvoeringspraktijk op een rij gezet en conclusies getrokken.

omslag Landelijke indicatoren
Download Landelijke rapportage
Omslag indicatoren Limburg
Download Limburg rapportage
Omslag indicatoren Noord-Holland
Download Noord-Holland rapportage
Omslag Indicatoren Midden-Nederland
Download Midden-Nederland rapportage
Omslag indicatoren Haaglanden en Hollands-Midden
Download Haaglanden & Hollands Midden rapportage
Omslag indicatoren Zeeland en West-Brabant
Download Zeeland- West-Brabant rapportage
Omslag indicatoren Oost-Nederland
Download Oost-Nederland rapportage
Omslag indicatoren Rotterdam en Zuid-Holland-Zuid
Download Rotterdam - Zuid-Holland Zuid rapportage
Omslg Indicatoren 8 Oost-Brabant
Download Oost-Brabant rapportage
Omslag indicatoren Amsterdam-Amstelland
Download Amsterdam-Amstelland rapportage
Omslag indicatoren Noord-Nederland
Download Noord-Nederland rapportage
Omslag Indicatoren Bundel rapportage
Download Bundel rapportage

BASISDOCUMENTEN

SAMEN OP IN ACUUT

ACTIEOVERLEG

GEZAMELIJKE AANPAK HUISELIJK GEWELD MET VT OP ZSM

SAMENWERKEN BIJ STRAFBARE KINDERMISHANDELING

Logo's van Veilig Thuis, Politie, OM, RvdK, 3RO en Justitie en Veiligheid

Meedoen? Vragen? Reacties? info@oavv.nl