Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen een van de grootste maatschappelijke problemen, met enorme (directe en indirecte) impact, persoonlijk én maatschappelijk. Gemeenten hebben wettelijke taken op dit gebied (zie 'Rol van gemeenten' hieronder).

 

Vervolg op Geweld hoort nergens thuis

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) liep van april 2018 t/m december 2021. Het programma is voor een aantal onderdelen met een jaar verlengd en vanaf 1 juni 2022 opgegaan in het programma voor het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Lopende activiteiten en afspraken zijn ingevlochten in het Toekomstscenario. Het gaat daarbij om de zogenoemde prioritaire thema’s: het werken volgens de Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid, het versterken van lokale (wijk)teams, MDA++ en de integrale sturing op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Rol van gemeenten

Gemeenten hebben wettelijke taken zoals de taak om maatregelen te nemen om kindermishandeling te bestrijden.

Vraag en antwoord

Podcasts

Het programma Geweld hoort nergens thuis verzorgde een reeks podcasts over hoe mensen zich inzetten om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan, de gevolgen ervan te beperken en toe te werken naar een toekomst met minder geweld.

Publicaties & Brieven