Integrale besturing is voor sommige bestuurders een uitroepteken, anderen zetten er nog vraagtekens bij. Als integrale sturing in de praktijk wordt beleden en toegepast, dan moeten bestuurders uit verschillende domeinen voor professionals de randvoorwaarden creëren die het mogelijk maken om huiselijk geweld en kindermishandeling en/of verwaarlozing duurzaam te stoppen. Dan zorgen zij er dan voor dat besluiten uit verschillende domeinen elkaar niet meer tegenwerken en bewerkstelligen ze een doorbraak als professionals tegen de grenzen aanlopen van regelgeving of financiering.

Integrale sturing is de ultieme drijfveer om op alle niveaus met elkaar samen te werken om er concreet voor te zorgen dat betrokkenen en hun sociale omgeving in hun dagelijkse praktijk worden geholpen. Werken volgens de principes van integrale sturing kan een doorbraak forceren en op termijn voorkomen dat die doorbraak er moet komen. Bij integrale sturing staat veiligheid van slachtoffers centraal vanuit stappen in de visie gefaseerde ketenzorg.

Rapport en checklist

De keuze voor integrale sturing ontstaat niet vanzelf: die moet georganiseerd worden omdat het stelsel waarin wordt gewerkt deze aanpak niet per definitie faciliteert. Zoek en benut dus ambassadeurs, laat de overlegstructuur aansluiten bij de reguliere context en zorg voor een goed communicatieplan waarin helder is wie wanneer en waarover wordt geïnformeerd.

Deze en nog meer tips zijn bij door het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) bij elkaar gebracht in het rapport Integrale sturing (pdf, 344 kB) en een checklist (pdf, 135 kB). Hierbij is nauw samengewerkt met de GHNT-regio’s Gooi en Vechtstreek, Zuidoost-Brabant, Rotterdam Rijnmond en Twente, 6 andere GHNT-regio’s hebben meegelezen tijdens het opstellen van het rapport en de checklist. Ook de VNG ondersteunt de principes van integrale sturing.


 

B&W-scan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Bestuurders hebben behoefte om in de veelheid van onderwerpen snel te kunnen beoordelen waar zij een rol hebben in  de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM), hoe ze die kunnen invullen en wat prioriteit verdient. In die behoefte voorziet de B&W-scan HGKM (pdf, 1,9 MB): deze richt zich op de rol die burgemeesters en wethouders kunnen spelen in de aanpak van HGKM.

Het gaat dus niet om 'wat een gemeente zou kunnen en moeten doen', maar om wat bestuurders persoonlijk kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld door de juiste vragen te stellen aan de juiste mensen en op het juiste moment. De B&W-scan HGKM kan op verschillende manieren gebruikt worden:

  • persoonlijk door een individuele bestuurder (de scan bestaat uit reflectievragen met de mogelijkheid om naar behoefte te verdiepen op onderwerpen)
  • ter bespreking in een lokale of regionale stuurgroep/bijeenkomst over zorg & veiligheid of huiselijk geweld waar verschillende gemeentelijke portefeuillehouders elkaar treffen
  • ter achtergrond voor een gesprek/informatiebijeenkomst tussen een bestuurder en de gemeenteraad

De uitgangspunten en hulpmiddelen in deze scan hebben de instemming en support van een groot aantal partijen uit het domein van zorg- en veiligheid.