De Global Goals en uw gemeentelijk beleid

Alle Global Goals hebben subdoelen die direct of indirect verband houden met het dagelijkse werk van lokale en regionale overheden. Lokale overheden zijn beleidsmakers, katalysatoren van verandering, en het overheidsniveau dat in de beste positie verkeert om de mondiale doelen te koppelen aan wat er lokaal moet gebeuren.

Met de handreiking 'De Global Goals in het gemeentelijk beleid' laten we zien hoe de doelen zijn verbonden met de Nederlandse context, bestaande (beleids)kaders, programma’s en instrumenten. Per doel zijn voorbeelden gegeven van actiepunten voor gemeenten, waardoor de doelen makkelijker te concretiseren en uit te voeren zijn. Daarbij is het goed om te bekijken wat er in de gemeente al wordt gedaan aan de Global Goals en dit als uitgangspunt te nemen. Lokale invulling van de doelen vraagt om aansluiting bij de lokale realiteit en de lokale behoeften.

Via het menu vindt u per Global Goal waar het doel voor staat en wat u als gemeente kunt doen.