Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te realiseren. Er bestaan verschillende vormen van grondbeleid. Bij actief grondbeleid verwerft de gemeente de gronden zelf. Bij passief grondbeleid laat de gemeente de grondverwerving en -uitgifte over aan private partijen. Een tussenvorm van grondbeleid is het publiek-privaat samenwerkingsmodel (PPS). De verschillende vormen van grondbeleid verschillen qua sturingsmogelijkheden en risico’s voor de gemeente.

Grondeigendom en Omgevingswet

Het instrumentarium voor grondbeleid gaat onderdeel uitmaken van de Omgevingswet. Daarin worden de kaders vastgelegd voor onder meer voorkeursrecht, onteigening, kavelruil en kostenverhaal. Voor het verhalen van gemeentelijke kosten op ontwikkelaars komen in de Omgevingswet 2 methoden:

  1. de reeds bestaande wijze van kostenverhaal voor integrale gebiedsontwikkeling
  2. een nieuwe wijze van kostenverhaal voor organische gebiedsontwikkeling

De VNG is nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe wet- en regelgeving. Wij maken daarbij veel gebruik van de kennis van leden van onze contactgroep grondzaken.

Portal overheidsprivaatrecht - grondbeleid

In de portal overheidsprivaatrecht vindt u extra informatie over grondbeleid, met verwijzingen naar jurisprudentie en wetsartikelen waar dat van toepassing is.

Daarnaast vindt u in de portal meer informatie over onderwerpen als overeenkomsten, overheidsaansprakelijkheid en privaat- of publiekrecht.

Vraag en antwoord

Publicaties & Brieven