Onderzoek en monitoring zijn cruciaal om te bepalen wat de juiste acties zijn om huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) echt te stoppen. Zowel in het onderzoek naar de effectiviteit in de aanpak van HGKM bij multi-probleem gezinnen als in de meerjarige impactmonitor met het CBS dashboard, zien we positieve resultaten van de gezamenlijke inspanningen van de afgelopen jaren. Onderzoek helpt om samen met partners en regio’s de goede prioriteiten te stellen en nog eerder en vaker het geweld te signaleren en te stoppen.

icoon online talkshow

In opdracht van de 4 grootste gemeenten (G4), de R9, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Augeo Foundation, volgde het Verwey-Jonker Instituut (VJI) van 2009 tot 2018 gezinnen waar huiselijk geweld en kindermishandeling speelt. Doel was na te gaan of huiselijk geweld en kindermishandeling echt stopt. Maar ook om antwoord te krijgen op een aantal achterliggende vragen. Zoals over de risico- en beschermfactoren, de rol van ouders/opvoeders en die van professionals. Maar vooral over wat er nodig is om het geweld voor altijd te stoppen.  

Op 12 november 2020 gaan we in een interactieve online talkshow met minidocumentaires dieper in op belangrijke conclusies van dit onderzoek en wat deze betekenen voor toekomstig beleid. Landelijke en regionale deskundigen, ervaringsdeskundigen, bestuurders en onderzoekers bespreken wat werkt, wat we kunnen leren en wat ons te doen staat. De G4, R9, het Ministerie van VWS, het programma Geweld hoort nergens thuis, de Augeo Foundation, VJI, en de VNG nodigen u van harte uit deze talkshow, die u vanuit huis of kantoor kunt volgen.

De talkshow is tevens het startsignaal voor verdere verdieping en concretisering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in uw eigen regio/gemeente of organisatie. Want alleen met elkaar kunnen we huiselijk geweld en kindermishandeling stoppen.

Video boodschap

Luister naar de video boodschap van Staatssecretaris Blokhuis n.a.v. het VJI onderzoeksrapport Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?

De bestaande kennis over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld wordt gebundeld, geanalyseerd en toepasbaar gemaakt om te delen met gemeenten, organisaties en regionale projectleiders en professionals. Vervolgens wordt bepaald welk type onderzoek gewenst is. De opdracht is tweeledig:

  1. Kennissynthese, bestaande kennis over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld bundelen, analyseren, toepasbaar maken om te delen met gemeenten, organisaties en regionale professionals
  2. Ontwikkelen, inrichten en uitvoeren impactmonitor, er wordt een impactmonitor ontwikkeld waarmee wordt gemeten of er een wezenlijk verschil wordt gemaakt met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de levens van mensen die het raakt.

De impactmonitor heeft betrekking op slachtoffer, dader en hun sociale netwerk en bestaat uit indicatoren waarmee de (maatschappelijke) impact van de inzet van de betrokken organisaties, professionals en overheden wordt gemonitord en onderzocht.

De uitgebreide toelichting en informatie over de opzet van de monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling lees je in dit rapport.

De samenstelling van de onderzoekscommissie:

Samen met de derde voortgangsrapportage is de eerste editie van de Impactmonitor beschikbaar gekomen. De monitor blijft ook na afloop van het programma GHNT van kracht.