VNG Magazine nummer 3, 22 februari 2019

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

Uit het bestuur

Normaliseren cao

Roel Cazemier, voorzitter van het College voor Arbeidszaken, informeert het bestuur dat met de vakbonden afspraken zijn gemaakt over de arbeidsvoorwaarden voor gemeentepersoneel vanaf 2020. Vanaf dat jaar valt gemeentepersoneel onder het ‘normale’ arbeidsrecht. De afspraken zijn via een ledenraadpleging voorgelegd aan de leden; een ruime meerderheid stemde ermee in. Op advies van het College voor Arbeidszaken stemt het bestuur in met de afspraken. Als ook de vakbonden instemmen, wordt de nieuwe regeling per 1 januari 2020 van kracht.

Kamer Inclusieve Arbeid

Het bestuur stemt in met de benoeming van een aantal leden van de Kamer Inclusieve Arbeid (KIA). De KIA is onderdeel van het College voor Arbeidszaken en functioneert als het werkgeversverband van alle gemeenten voor de sociale werkvoorziening. De KIA is tevens de vertegenwoordiger van gemeenten voor de mensen die onder de Participatiewet vallen en bij gemeenten (direct of indirect) in dienst komen.

De KIA is deels samengesteld uit leden van de bestuurlijke commissies van de VNG en deels uit adviseurs. Het bestuur stemt in met de benoeming van de volgende kandidaten: de heer Van Olden (lid CvA, voorzitter KIA, wethouder ’s-Hertogenbosch), de heer Vlecken (lid CvA, burgemeester Landgraaf), mevrouw Voortman (lid CvA, wethouder Utrecht), mevrouw Van Gent (Lid PSI, wethouder Súdwest-Fryslân), de heer Nederveen (lid PSI, wethouder Westerkwartier), de heer Van der Beek (lid PSI, wethouder Woensdrecht), mevrouw Bloemen (burgemeester Zoeterwoude), de heer Van der Geest, adviseur namens Cedris, de heer Peters, adviseur namens Cedris en de heer Bethlehem, adviseur namens PWRI.

De KIA kent nog een drietal vacatures voor leden van buiten de VNG-commissies. De KIA-leden gaan zelf binnen hun netwerk op zoek naar mogelijke kandidaten. Daarbij wordt rekening gehouden met geografische en politieke spreiding en met de verhouding man-vrouw. Indien de vacatures zijn ingevuld, zullen ook deze namen aan het bestuur worden voorgelegd.

Klimaatakkoord

Lot van Hooijdonk – voorzitter van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu – stelt het bestuur op de hoogte van de stand van zaken rond het Klimaatakkoord. In maart zijn de doorrekeningen van de planbureaus gereed. De bedoeling is tijdens de ALV in juni een eventueel akkoord voor te leggen aan de leden. Onzeker is echter of de tekst tijdig beschikbaar is, zodat de leden zich erin kunnen verdiepen.

Boudewijn Revis, voorzitter van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit, stelt voor dat alle VNG-commissies de komende periode inventariseren of en in welke mate het Klimaatakkoord voor hun werkveld relevant is. Het bestuur stemt in met dit voorstel.
Meer over de commissies en het vergaderschema vng.nl/vereniging

Raad op Zaterdag

Hoe houdt u grip op uw controlefunctie, bijvoorbeeld op het sociaal domein, gemeentefinanciën en de rol van de raad als bestuursorgaan? Deze en meer onderwerpen komen aan bod in verschillende workshops en lezingen tijdens de Raad op Zaterdag. Dit is een dag voor raadsleden, commissie-/burgerraadsleden, griffiers, griffiemedewerkers en overige geïnteresseerden. Elke keer staat een ander (hoofd)thema centraal. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de VNG organiseren deze bijeenkomst samen met de Vereniging van Griffiers.

Zaterdag 16 maart, 10.00-14.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur).
Stadhuis, Markt 22, Wageningen.
Aanmelden: www.raadsleden.nl.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Veilig verkeer

Afgelopen december werd het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 gepresenteerd. Inmiddels hebben het Rijk, provincies, gemeenten en vervoerregio’s voor de start van de uitvoering getekend. Daarmee onderstrepen alle partners hun gedeelde ambitie: nul verkeersslachtoffers. Onderdeel van de aanpak is een landelijk actieplan om onder meer de veiligheid op de fietspaden te verbeteren en gevaarlijke rotondes en kruispunten onder handen te nemen. Er komen speciale expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico's voor de lokale verkeersveiligheid gaan aanpakken. Harald Bouman, burgemeester van de gemeente Noordoostpolder, ondertekende het plan namens de VNG.