Wat doen de VNG-commissies?

De vaste beleidscommissies adviseren het bestuur over de  belangenbehartiging en bereiden beleidsstandpunten van het bestuur voor, maar kunnen ook zelfstandig zaken oppakken. Daarnaast kunnen zij namens het bestuur de Vereniging vertegenwoordigen op een bepaald beleidsterrein in bestuurlijke overleggen in Den Haag of Brussel.

De beleidscommissies vergaderen in de regel om de maand op dezelfde dag als het bestuur. De commissies vergaderen in de ochtend en het bestuur in de middag. Op die manier kunnen de commissievoorzitters de meest recente stand van zaken rapporteren aan het bestuur.

Beleidscommissies en colleges

De VNG heeft 9 vaste beleidscommissies en 2 colleges. De vaste beleidscommissies zijn actief zijn op
de volgende terreinen:


Europa en Internationaal

De Commissie Europa en Internationaal heeft een vertegenwoordigende rol. Europese en internationale ontwikkelingen hebben impact op het gemeentelijk beleid. De VNG is daarom actief in een aantal Europese en internationale gremia. De Commissie – die bestaat uit een aantal gemeentelijke delegaties naar Europese en Internationale instellingen – heeft als belangrijkste opdracht het behartigen van de belangen van de VNG in de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in Nederland.

College voor Arbeidszaken

Het College voor Arbeidszaken zorgt voor de totstandkoming van afspraken met andere overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en van overeenkomsten met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van het personeel in de sector gemeenten.

 

College van Dienstverleningszaken

Het College van Dienstverleningszaken adviseert het bestuur over standaarden ter verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering en over de besteding van de middelen uit het Fonds GGU (gezamenlijke gemeentelijke uitvoering).

 

Adviescommissies

Naast beleidscommissies heeft de VNG ook adviescommissies:

 

Tijdelijke expertiseteams

In opdracht van bestuur/commissies/Algemene directie kunnen tijdelijke en compacte teams worden ingesteld. Deskundigen op een bepaald terrein van binnen en buiten het lokaal bestuur. Zij brengen binnen een bepaalde periode een inhoudelijke advies uit over een concreet vraagstuk.


 

Meer informatie