Nummer 1, 26 januari 2018

Tekst: VNG


In december vergaderde een aantal commissies. De commissies Raadsleden en Griffiers, Bestuur en Veiligheid en Ruimte en Wonen stonden bij een aantal punten stil. Op deze pagina een kort verslag hiervan. Meer informatie over de commissies en de vergaderingen kunt u vinden op www.vng.nl/vereniging.

Raadsleden en Griffiers 

Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda en voorzitter van de vierde VNG Denktank, was te gast bij de commissie. De denktank richt zich op het thema ‘regionale samenwerking’ met een focus op de veranderingen in de arbeidsmarkt. Commissieleden gaven Schoenmaker voorbeelden en aandachtspunten mee. Raadsleden willen vooral ruimte voor eigen invulling bij regionale samenwerking. En de planning en control-cyclus van de regionale samenwerkingsverbanden moet aansluiten op de begrotingscyclus van de raden. Op 19 april komt Schoenmaker opnieuw op bezoek, de Denktank is dan in de afrondende fase.

Begin februari 2018 komen de VNG en het IPO met een advies of ‘Open Raad’ (open data) een instrument kan zijn of worden om te gebruiken voor het interbestuurlijk toezicht. De commissie wordt gevraagd om mee te denken. Daarnaast verscheen recent een evaluatie van de Wet revitalisering generiek toezicht. De VNG wil de Tweede Kamer hierover samen met het IPO een reactie sturen, ook hiervoor zullen commissieleden input leveren.

De commissieleden nemen het initiatief tot het organiseren van een minisymposium in februari 2018 voor de verbinding van democratie en Omgevingswet.

Bestuur en Veiligheid

Peter Noordanus, oud-burgemeester van Tilburg en adviseur van het Bureau Regioburgemeesters, was te gast om te spreken over het plan Versterkte aanpak ondermijning en de bijbehorende governance-structuur. De commissie stemt in met de hoofdlijnen van het plan, waarbij de lokale/regionale aanpak van onderop centraal moet staan. Het Ondermijningsfonds van 100 miljoen euro is een goede eerste stap, maar de voeding hiervan moet structureel worden met afgepakt crimineel vermogen. Gemeenten moet trekkingsrechten krijgen op dit fonds. Het is belangrijk om goede voorbeelden te verspreiden.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil uiterlijk in april 2018 een kabinetsreactie op de evaluatie van de Politiewet naar de Tweede Kamer sturen. Hij wil graag vooraf afstemming met de VNG. De commissie gaat daarom op 25 januari in gesprek met Wim Kuijken over deze evaluatie en noemt alvast de volgende punten: het lokale gezag over de politie en de voorgestelde regierol voor de politie over de gemeentelijke boa’s.

De commissie constateert veel overlap tussen het regeerakkoord en de lobbyagenda van de VNG voor de onderdelen bestuur en veiligheid. Aandacht voor zorg en veiligheid ontbreekt. Op veel punten is het regeerakkoord nog vaag. Het kabinet wil de kracht van de regio’s bevorderen. De vraag is op welke manier en hoe wordt omgegaan met de democratische legitimatie. Deze en een paar andere punten wil de commissie graag met minister Ollongren (BZK) bespreken.

Ruimte en Wonen

De commissie Ruimte en Wonen heeft, in aanwezigheid van Emiel Reiding (BZK), gesproken over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI stelt kaders voor de bescherming van nationale belangen. Het Rijk gaat deze in samenspel met de andere overheden bepalen. Tot de nationale belangen worden in ieder geval de energietransitie, de woningbouwopgave en mobiliteit/bereikbaarheid gerekend. De meerwaarde van de NOVI is het gezamenlijk scherpe en verbindende doelen stellen voor de toekomst van Nederland. Alsmede in het bij elkaar brengen van ruimteclaims, het combineren van beleidsdoelen en beschikbare instrumenten en het maken van keuzes daarin. Uitwerking vindt vervolgens plaats in programma’s en omgevingsagenda’s. De commissie geeft aan een aantal belangrijke thema’s graag terug te willen zien. Het betreft onder andere krimpgebieden, cultureel erfgoed en de consequenties van ‘slimme mobiliteit’. Daarnaast is aandacht gevraagd voor de relatie tussen woningbouw en mobiliteit en de mogelijkheden van binnenstedelijke transformatie. Tevens is geconstateerd dat dilemma’s wellicht scherper kunnen worden geformuleerd waarbij specifiek aandacht is voor de rol en taak van het Rijk en die van de decentrale overheden.

Meer over de commissies en het vergaderschema: www.vng.nl/vereniging.