De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verplicht gemeenten om minimaal elke vier jaar een beleidsplan vast te stellen. Dit beleidsplan geeft richting aan de integrale schuldhulpverlening en het voorkomen dat inwoners schulden aangaan die zij niet kunnen betalen.  

De wet stelt eisen aan de wacht- en doorlooptijden bij gemeenten. Voor het reguliere aanbod geldt een maximale wachttijd van vier weken voor de periode tussen de melding en het moment dat de hulpvraag wordt vastgesteld in het eerste gesprek.

Verkorting aflosperiode van een schuldregeling in de Msnp

De aflosperiode van nieuwe schuldregelingen in de Minnelijke schuldregeling natuurlijke personen (Msnp) wordt per 1 juli aanstaande verkort van 36 naar 18 maanden.

De verkorting is een gevolg van de aangenomen wijziging van de Faillissementswet. Door deze wijziging wordt de looptijd van een wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp) verkort naar 18 maanden. Het minnelijk traject is het voorportaal van het wettelijke traject. Om die reden is het belangrijk dat de aflostermijnen van beide trajecten vergelijkbaar zijn. Op deze manier sluiten beide trajecten goed op elkaar aan. De termijn van een schuldregeling in een Msnp is - in tegenstelling tot de Wsnp - geregeld in een onderlinge afspraak tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. De verkorting van de aflostermijn van de Msnp heeft dan ook gevolgen voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Wijzigen beleidsplan

Het beleidsplan wordt conform artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vastgesteld door de Gemeenteraad. Een wijziging van het plan dient derhalve ook te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Om de wijziging voor te bereiden en in te brengen, treft u 2 formats aan:

Wijzigen beleidsregels

Het College is het bevoegde orgaan om beleidsregels tussentijds te wijzigen. Om de wijziging voor te bereiden en in te brengen, treft u 2 formats aan:

Uitvoeringsscan verkorting Msnp

Financiële begeleiding

Presentaties (be)spreekuren

Berichtgeving

  • 24 april 2023 - VNG - Verkorting aflosperiode van een schuldregeling in de Msnp
  • 21 april 2023 - VNG - Vanaf 1 juli 2023 is de aflosperiode van de Msnp 18 maanden
  • 3 februari 2023 - Rijksoverheid - Minister Schouten wil schuldhulpverlening sneller en beter toegankelijk maken
  • 19 oktober 2022 - Rijksoverheid - Kamerbrief juridische vormgeving tegemoetkoming MSNP

Ondersteuning aan ondernemers met financiële zorgen

Het is belangrijk om te voorkomen dat ondernemers met financiële zorgen (verder) in de problemen komen. De VNG ondersteunt u als gemeente en behartigt uw belangen zodat u in staat bent - of wordt gesteld - om ondernemers met financiële zorgen tijdige en passende ondersteuning te bieden. 

Zie ook

De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is een van de vier wetgevingstrajecten ter ondersteuning van het voorkomen en het oplossen van de schuldenproblematiek. Lees meer over de wetstrajecten: