Het aanpakken en voorkomen van armoede en schuldenproblematiek vereist nauwe samenwerking tussen ministeries, uitvoerders van het rijk en gemeenten. Om die reden is de Brede Schuldenaanpak in 2018 geïntroduceerd waar alle betrokken partijen, vanuit een gedeeld beeld en dezelfde uitgangspunten, het schuldenbeleid invullen en uitvoeren.

In die brede schuldenaanpak staan als belangrijkste doelen gedefinieerd:

 • Preventie en vroegsignalering: het voorkomen van problematische schulden en het treffen van maatregelen om problematische schulden terug te dringen
 • Effectieve schuldhulpverlening: afspraken om inwoners met schulden effectiever te helpen
 • Sociale incasso: bevorderen van een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso.

In onderstaande tekening ziet u de samenhang tussen de verschillende wetswijzigingen: 

Samenhang wetswijzigingen schulden

4 Wetstrajecten

Om deze doelstellingen te bereiken, wordt er landelijk ingezet op voorlichting, stimulering en het opschalen van slimme combinaties van effectieve methodieken. Om de ambities te realiseren, is er echter ook handelingsperspectief en grondslag bij de betrokken instanties nodig. Daarom is het ministerie van SZW een viertal wetgevingstrajecten gestart ter ondersteuning van het voorkomen en het oplossen van de schuldenproblematiek.

  Ter ondersteuning aan de implementatie voor de wijzigingen binnen het schuldendomein heeft de VNG een toolkit ontwikkeld met trainingsmodules. De toolkit is ontwikkeld voor gemeentelijke organisaties (gemeenten, IGSD's en belastingsamenwerkingen). 

  Gemeentelijke organisaties vullen het aanbod zelf aan op basis van beleidskeuzes die zijn of worden gemaakt. De uitwerking hiervan op de eigen processen en het gebruik van applicaties. 

  In dit document nemen we u als communicatieadviseur mee in een korte introductie op de vier wijzigingen van de wetten in het schuldendomein in het hoofdstuk ‘Inleiding op de wetswijzigingen’. De wijzigingen zijn bewerkt in het hoofdstuk ‘Kernboodschappen voor inwoners’. Hiernaast is een checklist voor de gemeentelijke website opgenomen. Aan de hand van deze checklist kunt u bepalen of er wijzigingen nodig zijn. Vervolgens is in deze communicatietoolkit een intranetbericht voor uw collega’s en een persbericht over de samenhang van de wetswijzigingen in het schuldendomein. Het is goed om het thema schulden ook in samenhang te communiceren. Als laatste zijn specifieke bouwstenen per wet opgenomen in deze toolkit, bijvoorbeeld formats voor brieven naar inwoners waar beslag op een uitkering of loon is gelegd door de gemeente.

  Implementatie & ondersteuning wetstrajecten

  Het programma Verbinden Schuldendomein is ingericht om de vier nieuwe wetstrajecten, projecten en initiatieven aan elkaar te verbinden en om overzicht te creëren. Daarnaast biedt het programma concrete implementatieondersteuning voor de invoering van de vier nieuwe wetten en de samenhang daarin. Via onderstaande links vindt u meer informatie over de wetstrajecten en hoe we u daarbij ondersteunen:

  Het programma Verbinden Schuldendomein biedt niet alleen implementatieondersteuning voor de vier wetstrajecten. Het programma helpt gemeenten ook bij de ondersteuning van ouders die gedupeerd zijn geraakt door de toeslagaffaire. Daarnaast is het programma Verbinden Schuldendomein betrokken bij de verschillende projecten, initiatieven en programma's die lopen in het kader van schulden.

   Zie ook

   In onze ledenbrief Verbinden met schulden informeren wij u over de vier wetswijzigingen in het gemeentelijke schuldendomein die in 2020 worden voorbereid en vanaf 2021 worden ingevoerd:

   Contact programma Verbinden Schuldendomein

   Contact met het programma? Dat kan: