Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden. Schuldeisers moeten een beslagvrije voet hanteren om te voorkomen dat de schuldenaar na de verrekening of het beslag onder het absolute bestaansminimum (het bedrag dat iemand nodig heeft om van te leven) terecht komt.

Met het wetsvoorstel stroomlijning keten voor derdenbeslag wordt een volgende stap gezet in de betere borging van het bestaansminimum van mensen met schulden en het zoveel mogelijk voorkomen van ophoging van schulden met onnodige kosten. Met het wetsvoorstel creëert het kabinet een wettelijke grondslag voor de verbeterde uitwisseling van gegevens tussen beslagleggende partijen bij samenloop van beslagen en verrekeningen. Daarnaast komt er een routeervoorziening voor de daadwerkelijke uitwisseling van de gegevens.

Wat wijzigt er in de werkwijze van de gemeente door de nieuwe regelgeving?

Op dit moment hebben gemeenten (als beslagleggende partij) geen of beperkt zicht op mogelijke samenloop als zij overgaan tot het leggen van beslag. Dit belemmert het uitvoeren van een opportuniteitsafweging, het berekenen van de beslagvrije voet en het identificeren van de coördinerend deurwaarder. De routeervoorziening neemt deze belemmeringen naar verwachting weg, draagt eraan bij dat het bestaansminimum van mensen met schulden beter wordt geborgd en helpt voorkomen dat schulden worden opgehoogd met onnodige proces- en executiekosten. De informatie-uitwisseling via de routeervoorziening staat ten dienste van de volgende activiteiten (informatiediensten): 1. de opportuniteitsafweging van beslagleggende partijen; 2. de identificatie van de coördinerend deurwaarder; 3. het uitwisselen van de berekende beslagvrije voet met grondslagen; 4. het uitvoering geven aan de rol van het coördinerend deurwaarderschap. Gemeenten krijgen de verplichting om te onderzoeken of de vordering naar verwachting binnen een redelijke termijn op de schuldenaar kan worden verhaald (opportuniteitsafweging). Tevens moeten gemeenten op verzoek van andere beslagleggende partijen gegevens aanleveren voor de verschillende informatiediensten.

Zie ook

Het adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind is een van de vier wetgevingstrajecten ter ondersteuning van het voorkomen en het oplossen van de schuldenproblematiek. Lees meer over de wetstrajecten: