In de Kamerbrief over de stand van zaken van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden van 3 februari heeft minister Schouten het belang benadrukt van het verkorten van de aflosperiode van het minnelijke schuldregelingstraject.

Hiermee wordt aangesloten bij de verkorting van het wettelijke schuldsaneringstraject.

De afgelopen weken heeft hierover veelvuldig overleg plaatsgevonden met betrokken stakeholders, zoals de VNG, NVVK en Divosa. Om duidelijkheid te creëren voor alle betrokkenen en om te voorkomen dat er veel verschillende werkwijzen ontstaan, worden schuldhulpverleners opgeroepen om vanaf 1 juli 2023 nieuwe minnelijke schuldregelingen voor een aflosperiode van 18 maanden voor te stellen aan schuldeisers.

Deze wijziging vergt grote aanpassingen van gemeenten, kredietbanken, schuldhulpverleningsorganisaties en schuldeisers. Nog niet iedereen zal op 1 juli volledig zijn ingericht op de nieuwe situatie. De komende maanden wordt er verder gewerkt aan de benodigde aanpassingen en in de tussentijd wordt gebruik gemaakt van pragmatische oplossingen. Of er een aanpassing komt voor lopende schuldregelingen en voor welke gevallen dat het geval zou moeten zijn, is nog onderwerp van gesprek.

Samenwerkende partijen

Ook zal het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de VNG, Divosa en NVVK concrete afspraken maken over de begeleiding en nazorg van mensen in een schuldhulpverleningstraject. Uitgangspunt hierbij is dat begeleiding zo kort als kan en zo lang als mogelijk wordt ingezet, afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Het is altijd maatwerk

De VNG is blij met de verkorting van de aflosperiode omdat dit inwoners sneller perspectief geeft op een duurzaam schuldenvrije toekomst. Daarbij blijft passende begeleiding en nazorg aan inwoners uiteraard belangrijk. Dit is altijd maatwerk; het is gebaseerd op welke ondersteuning de inwoner nodig heeft en de ondersteuning kan na de aflosperiode doorlopen als dat nodig is. Voorop staat dat de verkorting van de aflosperiode het gewenste effect heeft: meer hulpvragen, sneller perspectief, een duurzaam financieel evenwicht en financiële gezondheid.  

Ondersteuning voor gemeenten

De VNG realiseert zich dat het tijdspad tot 1 juli kort is. Het programma Verbinden Schuldendomein zal gemeenten dan ook ondersteunen met praktische producten en formats voor aanpassing van beleid en werkprocessen. Ook organiseert het programma een (be)spreekuur op 8 mei, over de actuele stand van zaken, de te zetten stappen op weg naar 1 juli en om vragen, wensen en ervaringen van gemeenten op te halen. Gemeenten kunnen daarnaast via mail en telefoon dagelijks terecht bij de implementatiemanagers via schulden@vng.nl en 070-373 82 32.