De aflosperiode van nieuwe schuldregelingen in de Minnelijke schuldregeling natuurlijke personen (Msnp) wordt per 1 juli aanstaande verkort van 36 naar 18 maanden.

De verkorting is een gevolg van de aangenomen wijziging van de Faillissementswet. Door deze wijziging wordt de looptijd van een wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp) verkort naar 18 maanden. Het minnelijk traject is het voorportaal van het wettelijke traject. Om die reden is het belangrijk dat de aflostermijnen van beide trajecten vergelijkbaar zijn. Op deze manier sluiten beide trajecten goed op elkaar aan. De termijn van een schuldregeling in een Msnp is - in tegenstelling tot de Wsnp - geregeld in een onderlinge afspraak tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. De verkorting van de aflostermijn van de Msnp heeft dan ook gevolgen voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Effect op het beleidsplan en/of de beleidsregels

De wijziging van de aflostermijn van de Msnp heeft mogelijk gevolgen voor het reeds vastgestelde beleidsplan en/of de beleidsregels die door uw gemeente worden gehanteerd. Het is dan ook raadzaam om te beoordelen of het wijzigen van de aflostermijn invloed heeft op het reeds vastgestelde beleidsplan en/of de beleidsregels. Mocht het plan of de regels de aflostermijn van 36 maanden nadrukkelijk als termijn noemen, dient dit tussentijds gewijzigd te worden – in ieder geval vóór 1 juli aanstaande.

Wijzigen beleidsplan

Het beleidsplan wordt conform artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vastgesteld door de Gemeenteraad. Een wijziging van het plan dient derhalve ook te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Om de wijziging voor te bereiden en in te brengen, treft u 2 formats aan:

Wijzigen beleidsregels

Het College is het bevoegde orgaan om beleidsregels tussentijds te wijzigen. Om de wijziging voor te bereiden en in te brengen, treft u 2 formats aan:

Gevolgen lopende schuldregelingen in de Msnp

We kunnen ons voorstellen dat er ook bij uw gemeente vragen leven over wat de verkorting van de aflosperiode betekent voor lopende schuldregelingen in een Msnp. Op dit moment is dat helaas nog niet duidelijk. Of er een overgangsregeling komt en zo ja, voor welke gevallen, is nog onderwerp van gesprek. Wij hopen u spoedig te informeren over de uitkomsten van dit gesprek. 

Vragen

Heeft u aanvullende vragen, neem dan gerust contact met ons op via schulden@vng.nl of via 070 - 373 82 32.

Meer informatie

Vanaf 1 juli 2023 is de aflosperiode van de Msnp 18 maanden (21 april 2023)