Gemeente Baarle-Nassau

In 2019 stelden de gemeente Baarle-Nassau een duurzaamheidsvisie op waarin nadrukkelijk de verbinding is gelegd met een aantal Global Goals. Baarle-Nassau is een unieke gemeente: vanwege het feit dat binnen de gemeente 22 enclaves liggen die Belgisch grondgebied zijn. Daarnaast heeft Baarle-Nassau slechts 1 Nederlandse buurgemeente, maar wel 5 Belgische buurgemeenten. Met al deze gemeenten en de enclaves is de duurzaamheidsopgave groter dan ooit. Want hoe aan inwoners uit te leggen dat we in Nederland aardgasvrij moeten worden, terwijl de inwoners van België juist aardgas krijgen? Een ander voorbeeld is afval: dit wordt door de enclaves continue over de landsgrenzen getransporteerd. Om dit te organiseren werkt de gemeente nauw samen met Baarle-Hertog aan een gezamenlijke milieustraat en worden mogelijkheden verkent voor het gezamenlijk inzamelen van afval. Verder worden in samenwerking met Baarle-Hertog klimaat adaptieve maatregelen genomen bij het vernieuwen en aanleggen van riolering. Ook binnen de gemeente wordt het eigen huiswerk gedaan: zo heeft de gemeente een duurzaam gemeentehuis met een WKO installatie en zijn ook de brede school en MFA in Ulicoten zijn duurzaam gebouwd. In 2019 zijn er per kern informatieavonden gehouden over aardgasvrij worden. In totaal 100 inwoners waren aanwezig. Deze avonden waren de start van de warmte transitievisie.  

Aandacht voor duurzaamheid stopt niet bij de grens. Onze unieke ligging vraagt dat wij grensoverschrijdend aan de slag gaan met de Global Goals. Dit is brug naar internationale proeftuin waar de hele grensstreek zijn voordeel mee kan doen.

Baarle-Nassau zet hoog in op versterking van internationale bestuurskracht. Door de unieke situatie kunnen Nederlands-Belgische vraagstukken die gepaard gaan met duurzaamheid worden verbonden aan de dagelijkse praktijk. De gemeente heeft als ambitie om hier gezamenlijk meer inzicht over krijgen, oplossingen bedenken, deze beproeven en nieuwe internationale werkmodellen introduceren. Want als het hier lukt, helpt het elders langs de grens ook om grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van duurzaamheid mogelijk te maken. Daarbij wil de gemeente samenwerken met partners in Nederland en België, binnen en buiten de gemeente en kan kennis, inzichten, proefopstellingen en werkmodellen gedeeld worden met iedereen. We willen meerwaarde bieden voor beide gemeenten, Nederland, België, de Benelux en Europa Boeken we resultaten, dan is dat goed voor onze inwoners en kan dat wellicht een voorbeeld zijn om toe te passen elders in Europa. 

Gemeente Culemborg

De gemeente Culemborg kent de Bijdrageregeling Culemborg en Internationale Samenwerking. Deze bijdrageregeling vloeit voort uit het beleidsplan Internationale Samenwerking waarvoor de Global Goals het uitgangspunt vormen. De regeling wordt gevoed doordat € 1,- per verkochte vierkante meter in een fonds wordt gestort. Met behulp van deze bijdrageregeling worden projecten ondersteund die bijdragen aan de Global Goals. Inwoners van Culemborg of organisaties die actief zijn in de stad, kunnen een aanvraag indienen. Daarbij moet een project waar een bijdrage aan wordt toegekend zowel een positieve verandering in het buitenland teweeg brengen, als zorgen voor kennisoverdracht en bewustwording binnen Culemborg. De gemeente wil hiermee het ‘mondiaal burgerschap’ onder inwoners bevorderen. In de aanvraag wordt specifiek gevraagd naar de bijdrage die het project levert aan de Global Goals.

In de afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven ondersteund met behulp van de bijdrageregeling. Zo zijn onlangs nog twee subsidies verstrekt aan Betuwe Wereldwijd. Deze organisatie zamelt gereedschap, computers, fietsen en naaimachines in, repareert dit en brengt dit over naar kleine opleidingscentra en coöperaties in ontwikkelingslanden. Daarmee worden de allerarmste en meest kwetsbare mensen daar geholpen bij het opbouwen van een toekomst. Bovendien biedt Betuwe Wereldwijd ook kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Culemborg en geeft het gereedschap en machines een tweede leven. Ze organiseren diverse inzamelacties waarbij inwoners, bedrijven en andere organisaties in Culemborg niet alleen geïnformeerd worden, maar ook in staat worden gesteld om een praktische bijdrage te kunnen leveren. Daarmee snijdt het mes aan meerdere kanten en wordt ook een bijdrage geleverd aan meerdere Global Goals.

Culemborg heeft een lange traditie als het gaat om het ondersteunen van projecten in het buitenland. Doordat van elke vierkante meter grond een euro in de pot voor internationale samenwerking gaat is continuïteit verzekerd. Met de nieuwe bijdrageregeling willen we niet alleen projecten in het buitenland ondersteunen maar ook werken aan bewustwording bij inwoners van Culemborg. We zijn per slot van rekening allemaal wereldburgers!

Joost Reus wethouder van gemeente Culemborg

De bijdrageregeling Culemborg en Internationale Samenwerking is relatief nieuw. Deze bijdrageregeling is in 2019 ingesteld, als opvolger van de Bijdrageregeling Internationale Duurzame Ontwikkeling Culemborg (BIDOC). Met deze regeling verbond de gemeente Culemborg haar internationale samenwerking al sinds 2015 aan de Global Goals van de Verenigde Naties.

De gemeente Culemborg vindt het van belang dat inwoners bewust zijn van het belang van internationale ontwikkeling. Met deze bijdrageregeling worden inwoners via de aanvragers bewust gemaakt van het belang van de Global Goals. Jaarlijks is een bedrag van €25.000 beschikbaar voor deze regeling, die loopt tot en met 2022.

Gemeente Oss in  China

Taizhou en Oss zetten er letterlijk hun handtekening onder. Door de crisis realiseert Oss zich als geen ander, dat onze opgave veel verder gaat dan het zorgen voor werk en de dagelijkse zorg voor onze gemeenschap. De Global Goals zijn voor Oss een richtsnoer en inspiratiebron om de maatschappelijke opgaven betekenis te geven en naar nieuwe partners en vormen te kijken voor een duurzame toekomst.

Ook ons internationaliseringsbeleid is nu gestoeld op de Global Goals. Taizhou en Oss hadden een economische relatie. Maar door systematisch werken aan de SDG's, zijn we onze accenten gaan verleggen. De groei van China gaat in een ontstellend tempo. Hoe hou je dat in de hand? De gevolgen voor de mensen, voor de planeet en de economie. China is zich daarvan bewust. Oss en Brabant kunnen veel leren van China en omgekeerd. Reden voor Oss om aan te sluiten bij een Brabantse reis naar China.

Met een delegatie van Osse onderwijs, een ondernemer en het Platform Global Goals hebben wij diverse projecten bezocht rondom de SDG's, De onderwijspartijen hebben afgesproken gezamenlijk de Global Goals uit te werken en in het lesprogramma op te nemen. Ze hebben afgesproken om een studentenuitwisseling te organiseren op een breed terrein van de Global Goals. Onze ondernemer heeft gesproken met een professor over het herstel van architectonisch erfgoed. Daarnaast hebben we met diverse duurzaamheidspartijen gesproken over afval en waterzuivering.

Dit past in ons beleid voor internationale contacten, waarin de Global Goals altijd een rol spelen. Bij een inspiratiereis naar Silicon Valley, bij Slum Dwellers International, bij ons Brusselse platform Food NL en de manier waarop we aansluiten bij internationale initiatieven. We hebben in China de kiem gelegd voor een netwerk, voor leren van elkaar, innovatie waarbij niet de hoeveelheden centraal staan, maar de kwalitatieve groei. Van voldoende eten naar veilig en duurzaam voedsel. Naar slimme technieken voor industrie en transport, Naar vernieuwend onderwijs. Naar behoud van erfgoed in een economische storm.

We hebben deze kijk op internationalisering geborgd in ons internationaliseringsbeleid. En nu ook in onze relatie met Taizhou: de Global Goals maken daar nu letterlijk deel van uit. Daar hebben Taizhou en Oss letterlijk hun handtekening onder gezet.

Namens de Osse bestuurders, ambtenaren, bewoners en partnerorganisaties,

Wobine Buijs-Glaudemans, Burgemeester

De huidige tijd leert, dat wij niet alleen via handelsrelaties zijn verbonden met China, maar ook samen als wereldburgers gebruik maken van dezelfde reserves van de aarde Ook worden wij elk op eigen manier geconfronteerd met de spanningen tussen people, planet en profit. De uitdagingen waar China voor staat met megacities, bieden ongetwijfeld een rijkheid aan experimenten en mogelijkheden voor non competitieve kennisdeling. De sustainable development goals van de Verenigde Naties zijn een prima wederzijds richtsnoer om deze relatie inhoud te geven.

Als meest inspirerende Global Goals gemeente 2018 en partner van Taizhou in Jiangsu heeft Oss de SDG's opgenomen in het samenwerkingsconvenant. De reis staat voor Oss in het teken van de leerervaringen van de World Expo Shanghai 2010 "better cities, better life" (SDG 11), innovatie in onderwijs (SDG 4), sustainable energy (SDG6) en afvalstromen en recycling (SDG 12).