Word Safe Streets Gemeente

In Nederland heeft meer dan de driekwart van de inwoners te maken gehad met seksuele intimidatie of andere vormen van seksueel geweld. Het gaat hier niet alleen om meisjes en vrouwen, maar ook jongens en mannen komen hiermee in aanraking. UN Women Nationaal Comité Nederland stelt daarbij dat een derde van de vrouwen en meisjes ook daadwerkelijk is betast in het openbaar vervoer, tijdens het uitgaan of op straat. Om het aantal slachtoffers terug te dringen, moet gezorgd worden voor veilige, groene, toegankelijke en inclusieve openbare ruimtes.

Wat kunnen gemeenten doen? Bijvoorbeeld aansluiten bij het project ‘Safe Streets gemeenten’ van het Nationaal Comité UN Women Nederland. In een Safe Streets Gemeente worden problemen rond veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte aangepakt, in samenwerking met relevante organisaties en vrouwen en meisjes zelf, onder andere door middel van onderzoek, bewustwording onder vrouwen én mannen en maatregelen in de openbare ruimte. Wat doen Safe Streets Gemeenten? Bijvoorbeeld:

  1. Het in kaart brengen van problemen rondom fysieke en seksuele intimidatie van de inwoners uit de gemeente. Hierbij kan gekeken worden naar het aantal aangiften en meldingen bij de politie of andere instanties en kan er een bevolkingsonderzoek worden gedaan naar de veiligheidsbeleving.
  2. Het bespreekbaar maken van het onderwerp seksuele intimidatie in openbare ruimtes onder verschillende bevolkingsgroepen.
  3. Zorgen voor veilige straten en ruimtes in de gemeente. Veiligheid op straat is een verantwoordelijkheid van gemeenten en de politie. Burgemeesters kunnen een belangrijke rol spelen in het creëren van een veilige openbare ruimte voor alle inwoners. De burgemeester staat aan het hoofd van de veiligheidsdriehoek en heeft contact met allerlei relevante partijen. Daarnaast kunnen ze de discussie aanzwengelen tussen mannen en vrouwen in de gemeente.

Meedoen aan dit initiatief of bovenstaande acties draagt bij aan Global Goal 5, het uitroeien van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare en privésfeer. Ook draagt het bij aan Global Goal 10 (ongelijkheid verminderen) en Global Goal 11 (toegang tot veilig openbaar vervoer en veilige openbare ruimtes, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen).

Wilt u meer weten of het project ‘Safe Streets’ of wilt u uw gemeente aanmelden? Ga dan naar https://safestreets.unwomen.nl/ of stuur een mail naar safe@unwomen.nl

doelen gg 5 10 en 11

Anticonceptie voor kwetsbare vrouwen

In Nederland zijn er nog altijd kwetsbare groepen vrouwen die barrières ondervinden bij het verkrijgen van anticonceptie middelen. Boven de 21 jaar wordt anticonceptie immers niet vergoed door de zorgverzekering. Naast het financiële aspect spelen er andere -minstens zo belangrijke -factoren zoals psychosociale problemen en mispercepties over het gebruik van anticonceptie. Om te voldoen aan de Global Goals zou elke vrouw in Nederland toegang moeten hebben tot betaalbare en adequate anticonceptie en hierin een vrije keuze moeten kunnen maken.

De gemeente Tilburg ging hier samen met GGD Hart voor Brabant mee aan de slag via het programma Nu Niet Zwanger. In een pilot werden 30 vrouwen vrijwillig begeleid richting adequate anticonceptie. Een verpleegkundig specialist van de GGD benaderde kwetsbare vrouwen die geen anticonceptie gebruikten. Onderzocht werd welke factoren ertoe konden bijdragen om deze groep vrouwen wél te voorzien van adequate anticonceptie. Naast intensieve anticonceptie begeleiding, werden mogelijke financiële barrières weggenomen.

De geringe kosten van anticonceptie staan in geen verhouding tot de immens hoge maatschappelijke kosten van ongeplande en ongewenste zwangerschappen en het leed dat daarop volgt,

Sandra Timmermans, adviseur Veiligheid gemeente Tilburg

De Tilburgse benadering is succesvol gebleken: 86% van de vrouwen zijn anticonceptie gaan gebruiken. Na de succesvolle pilots in gemeenten Tilburg en Rotterdam is programma Nu Niet Zwanger over heel Nederland uitgerold. Gemeenten kunnen meedoen via de website https://www.nunietzwanger.nl/.

Voor meer informatie over de deelname van gemeente Tilburg aan het programma ‘Nu niet zwanger’: neem contact op met Connie Rijlaarsdam of Danielle van Sambeek van GGD Hart van Brabant, c.rijlaarsdam@ggdhvb.nl, d.van.sambeek@ggdhvb.nl

Het zorgen voor anticonceptie voor kwetsbare vrouwen draagt bij aan Global Goal 5 (gendergelijkheid) en 10 (ongelijkheid verminderen).

doelen gg 5 en 10