Essay: 'De menselijke staat'

Het SCP publiceerde een burgerperspectief als voorwaarde voor een toekomstbestendig sociaal contract. In het essay 'De menselijke staat' zegt het SCP dat democratie een sterk burgerperspectief vereist in overheidsbeleid. Zo schets het SCP hoe divers Nederland is en hoe maatschappelijke opgaven in de praktijk uitpakken voor verschillende groepen burgers. Ook wordt duidelijk waar het misgaat in het vinden van oplossingen in beleid en welke dilemma’s er aan de orde zijn. 'De menselijke staat' presenteert een handelingsperspectief voor de overheid in 5 elementen en sluit af met enkele conclusies over de betekenis daarvan voor de legitimiteit van beleid en een nieuw sociaal contract. Download het essay (pdf, 1,3 MB)

Essay: de vragen van het sociaal domein van overmorgen

Wat zijn de vragen van overmorgen die voor het sociaal domein van belang zijn? En wat betekenen die vragen voor bestuurlijk en ambtelijk leiderschap? In de collegereeks van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) hebben directeuren samen met wetenschappers en praktijkdeskundigen geprobeerd die vragen te beantwoorden. Het Verwey-Jonker Instituut beschrijft in een essay de rode draden van de collegereeks. Lees meer

Essay: permanente vernieuwingsdrang ondermijnt het sociaal domein

Tijdelijkheid, wisseling en discontinuïteit lijken het sociaal beleid te domineren. Terwijl er juist behoefte is aan vertrouwdheid, vaste contacten, rust en zekerheid. Het is daarom tijd dat politiek en bestuur serieus werk maken van continuïteit. In beleid, organisaties en professionele relaties. Dat betogen de auteurs van het essay ‘Het geheim van de lange relatie: continuïteit als voorwaarde voor een effectief sociaal domein'. Lees meer

SCP-rapport over de uitdagingen in het sociaal domein

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) bracht onlangs een handzaam rapport uit over de uitdagingen in het sociaal domein. Welke dilemma’s zijn er, welke opgaven liggen er, en met welke ontwikkelingen moeten we rekening houden bij het verlenen van ondersteuning aan de (meest) kwetsbare inwoners? Lees meer 

Bekijk ook de uitkomsten van het Symposium Kiezen in het sociaal domein (op 23 juni 2022): VNG-bericht 'Symposium sociaal domein levert adviezen en tips op'

Boek: hoe werkt het sociaal domein?

Het sociaal domein is voortdurend in het nieuws. Maar weten we eigenlijk wel hoe het in elkaar zit? Hoeveel mensen er gebruik van maken? Hoe en welke geldstromen er lopen tussen rijk, gemeenten, aanbieders en instanties als UWV, CAK en SVB? Wie de toezichthouders zijn? En welke wetten wat regelen? De antwoorden op deze en andere vragen zijn te vinden in het overzichtelijke boek 'Zó werkt het sociaal domein' Lees meer