Gemeenten hebben de wettelijke taak om statushouders te huisvesten en te laten inburgeren. Ze zijn de laatste schakel in de asielopvang. De omvang en samenstelling van de asielinstroom verandert continu en dat heeft gevolgen voor de rest van de asielketen. Om hier beter op in te kunnen spelen hebben rijk, provincies, COA en gemeenten de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen opgesteld. Daarmee kunnen partijen beter op deze fluctuaties inspelen en verbetert de overgang van asielopvang naar huisvesting en integratie in de gemeenten.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

In 2021 nam de asielinstroom opnieuw toe. Het directe tekort aan opvanglocaties en ondersteuningscapaciteit van het COA komt door kabinetsbezuinigingen en doordat er geen gevolg is gegeven aan de in juni 2020 gemaakte afspraken om beter op veranderingen in te kunnen spelen. De VNG blijft er bij het kabinet op aandringen deze afspraken uit te voeren, omdat dit de enige structurele uitweg is uit de crisis in de asielopvang.

Wegwijzer asielopvang en huisvesting

Het rijk, COA en de VNG hebben alle benodigde informatie gebundeld ter ondersteuning van gemeenten bij het opzetten van tijdelijke noodopvangplekken en (tijdelijke) huisvesting. Deze Wegwijzer asielopvang en huisvesting bevat handreikingen, (gemeentelijke) voorbeelden en regelingen van diverse organisaties.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Asiel en integratie

2342 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 14 juni 2024 om 11:35

Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie

De Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie houdt zich bezig met de opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne, het huisvesten van statushouders en het zorgen voor een goede landing in de maatschappij.