Gemeenten spannen zich in voor huisvesting voor vergunninghouders en voor hun integratie en participatie.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Tot Nederland toegelaten vluchtelingen moeten zo snel mogelijk meedoen in de samenleving. De VNG zet in voor een snelle en integrale inburgering van statushouders via huisvesting, onderwijs en scholing, begeleiding naar werk, inkomensondersteuning etc. 

Actueel: Wegwijzer asielopvang en huisvesting

Het rijk, COA en de VNG hebben gemeenten opgeroepen om met spoed op zoek te gaan naar opvanglocaties voor vluchtelingen en huisvesting voor statushouders. In de Wegwijzer asielopvang en huisvesting bundelen we handreikingen, voorbeelden en regelingen van diverse organisaties om gemeenten op weg te helpen.

Integrale Handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering

De Integrale Handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering brengt in beeld welke actuele opgaven er zijn bij opvang, huisvesting en inburgering en biedt verwijzingen naar beschikbare ondersteuningsmaatregelen en mogelijkheden voor financiering.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Asiel en integratie

1350 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 24 september 2021 om 08:35

VNG-commissies over Asiel tot integratie

In 4 commissies staan onderdelen van het onderwerp asiel op de agenda. Dit zijn: 1. de commissie Bestuur en Veiligheid, 2. Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie, 3. Ruimte Wonen en Mobiliteit en 4. de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Het opvangen van asielzoekers binnen Nederland is een Rijksverantwoordelijkheid. Een goede afstemming tussen de asielopvang en het huisvesten van vergunninghouders binnen de gemeenten helpt vergunninghouders om te integreren in hun nieuwe woonplaats en begeleidt hen naar scholing en werk. Zo dragen gemeenten bij aan de Global Goals om armoede, goede gezondheid en ongelijkheid te verminderen (goals 1, 3 en 10).