Er is overeenstemming tussen SZW en de VNG over de invulling van de nieuwe wet inburgering. Er komt structureel € 35,2 miljoen meer beschikbaar en de regierol van gemeenten wordt versterkt. De VNG heeft er vertrouwen in dat met deze afspraken de randvoorwaarden zijn neergezet voor een goed inburgeringsstelsel...
De beoogde inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering gaat naar 1 juli 2021. Dit maakte de minister van SZW in overleg met de VNG vandaag bekend.
De Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) is dinsdag bijeengekomen om te spreken over uitbreiding van het aantal reguliere opvangplekken voor asielzoekers. De asielzoekerscentra van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zitten momenteel zo goed als vol.
De Tweede Kamer debatteert 5 februari over inburgering. We geven ons standpunt nog een keer mee: zonder voldoende financiële middelen en mogelijkheden om regie te nemen, kunnen gemeenten de nieuwe wet niet implementeren en uitvoeren.
Een onafhankelijk onderzoek, onder opdrachtgeverschap van VNG én SZW heeft uitgewezen dat er structureel 197 miljoen nodig is om de wet inburgering uit te voeren. Dat is 42,3 miljoen meer dan dat SZW wil uitrekken. De wet is op deze manier inhoudelijk én financieel onuitvoerbaar voor gemeenten.
De huidige conceptwet Inburgering is voor gemeenten bijna onuitvoerbaar. Dit is teleurstellend omdat gemeenten het doel van de wet - inburgeraars zo snel mogelijk volwaardig mee laten doen in de samenleving - toejuichen.
Op 12 september vergaderde de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI). De vergadering startte met een presentatie over de Participatiewet. Vervolgens sprak de commissie onder andere over de evaluatie van de Participatiewet en de veranderopgave inburgering.
De diversiteit naar herkomst is in korte tijd flink toegenomen en verschilt tegelijk lokaal van karakter. Gemeenten zoeken naar de juiste manier om op die groeiende diversiteit in te spelen. Het nieuwe programma Divers & Inclusief gaat gemeenten bij deze opgaven ondersteunen.
Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ van de VNG, ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie staat gepland voor maart 2020. De voorbeelden en instrumenten richten zich op preventie. Staat uw praktijkvoorbeeld dan in de schijnwerpers?
De VNG heeft overeenstemming bereikt met SZW over het onafhankelijke onderzoek naar de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel. Met de minister is afgesproken dat er een gezamenlijk verzoek komt aan het CPB om de financiële gevolgen in kaart te brengen.