Functies & Zorgaanbieders 2019 – 2020

Lijst landelijke inkoop VNG

Voor onderstaande functies sluit de VNG op landelijk niveau raamcontracten, waarbinnen gemeenten naar gebruik afrekenen.

Jeugd

Functie

Aanbieder

Ontwikkelagenda

Jeugdzorg Plus tienermoedersDe functie betreft het bieden van Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg) voor tienermoeders tijdens de zwangerschap en voor tienermoeders met een pasgeboren kind.

Intermetzo

 

Jeugdzorg Plus observatie en stabilisatie (ZIKOS)De functie betreft het bieden van zeer intensieve kortdurende observaties en stabilisatie (zikos) in een individuele setting aan jeugdigen in een acute psychiatrische crisis binnen Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg).

Horizon

ontwikkelagenda (pdf)

 

OG Heldring

 

Jeugd GGZ autismeDe functie betreft het bieden van ambulante en klinische jeugd GGZ aan jeugdigen met een diagnose in het autismespectrum overeenkomstig de definitie uit de DSM IV en 5, die ernstig belemmerd zijn in hun functioneren in het gezin en daarbuiten, waarbij het gezin en de omgeving niet in staat zijn de ontwikkeling van het kind voldoende te ondersteunen, ondersteuning van sociaal netwerk en eerdere specialistische jeugd GGZ-behandeling niet of niet voldoende heeft geholpen, dan wel is vastgelopen. Daarnaast betreft de functie het ontwikkelen en uitdragen van specialistische (wetenschappelijke en toepassingsgerichte) expertise op het gebied van het specialisme in deze functie.

dr. Leo Kannerhuis/Parnassia

 

 

Yulius

 

Jeugd GGZ eetstoornissenDe functie betreft het bieden van ambulante en klinische jeugd GGZ aan jeugdigen met een psychiatrische eetstoornis overeenkomstig de definitie uit de DSM IV en 5, bij wie eerdere specialistische jeugd GGZ-behandeling niet of niet voldoende geholpen heeft, dan wel is vastgelopen en voor jeugdigen waarvoor gezien de ernst van de somatische en psychiatrische toestand acuut hoog specialistische zorg nodig is, omdat in de reguliere specialistische jeugd GGZ niet in de zorgvraag kan voorzien. Daarnaast betreft de functie het ontwikkelen en uitdragen van specialistische (wetenschappelijke en toepassingsgerichte) expertise op het gebied van het specialisme in deze functie.

Rivierduinen

 

 

Altrecht

ontwikkelagenda (pdf)

Jeugd GGZ persoonlijkheidsstoornissenDe functie betreft het bieden van klinische en ambulante jeugd GGZ aan jeugdigen met een persoonlijkheidsstoornis overeenkomstig de definitie uit de DSM IV en 5 . Zoals bijvoorbeeld borderline persoonlijkheidsstoornis, of jongeren met Cluster C persoonlijkheidsproblematiek, al dan niet in combinatie met as 1 stoornissen en/of somatische comorbiditeit, met daarnaast complexe gezinsproblemen, waarbij eerdere behandelpogingen geen of onvoldoende resultaat hebben gehad of zijn vastgelopen. Daarnaast betreft de functie het ontwikkelen en uitdragen van specialistische (wetenschappelijke en toepassingsgerichte) expertise op het gebied van het specialisme in deze functie.

De Viersprong

ontwikkelagenda (pdf)

Jeugd GGZ voor doven en slechthorendenDe functie betreft het bieden van ambulante jeugd GGZ en opvoedhulp, aan jeugdigen (en eventuele verzorgers) die doof (meer dan 80 decibel (dB) gehoorverlies aan beide oren), zeer slechthorend (meer dan 35 dB gehoorverlies aan beide oren) zijn of dove ouders hebben.

GGMD

ontwikkelagenda (pdf)

Jeugd GGZ voor blinden en slechtziendenDe functie betreft het bieden van ambulante jeugd GGZ aan jeugdigen met een ernstige visuele of meervoudige (visuele-en-verstandelijke) beperking bij wie sprake is van (een sterk vermoeden van) een (ernstige) psychische of psychiatrische stoornis.

Bartiméus

ontwikkelagenda (pdf)

Academische kinder- en jeugd psychiatrieDe functie betreft het bieden van klinische en ambulante jeugd GGZ vanuit een zelfstandig academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in nauwe samenwerking met een Universitair Medisch Centrum.  De samenwerking tussen het academisch centrum en het Universitair Medische Centrum houdt in dat onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg in nauwe samenhang en onderlinge samenwerking wordt verricht met als doel een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. De functie biedt daardoor de hoogste kwaliteit van diagnostiek en behandeling aan jeugdigen met meervoudige complexe problematiek. Daarnaast betreft de functie het ontwikkelen en uitdragen van specialistische (wetenschappelijke en toepassingsgerichte) expertise op het gebied van het specialisme in deze functie.

Karakter

ontwikkelagenda (pdf)

 

Curium

ontwikkelagenda (pdf)

 

Accare

ontwikkelagenda (pdf)

 

De Bascule

ontwikkelagenda (pdf)

Universitaire kinder- en jeugd psychiatrieDe functie betreft het bieden van klinische en ambulante jeugd GGZ vanuit een Universitair Medisch Centrum gericht op complexe jeugd GGZ, waarbij de samenhang met somatische problematiek in de instelling is geborgd.  Dit houdt in dat onderzoek, onderwijs, opleiding en patiëntenzorg in nauwe samenhang, zoveel mogelijk volledig geïntegreerd, wordt verricht. De functie biedt daardoor de hoogste kwaliteit van diagnostiek en behandeling aan jeugdigen met meervoudige complexe problematiek. Daarnaast betreft de functie het ontwikkelen en uitdragen van specialistische (wetenschappelijke en toepassingsgerichte) expertise op het gebied van het specialisme in deze functie.

AMC

ontwikkelagenda (pdf)

 

Erasmus MC

ontwikkelagenda (pdf)

 

UMC Utrecht

ontwikkelagenda (pdf)

 

Maastricht UMC

ontwikkelagenda (pdf)

Jeugd GGZ voor X Chromosomale syndromenDe functie betreft het bieden van ambulante jeugd GGZ aan jeugdigen waarbij sprake is (of een sterk vermoeden) van (X-chromosomaal) gebonden genetische syndromen zoals het Klinefelter syndroom en/of Triple X of (pervasieve) ontwikkelingsstoornissen met een hoge diagnostische complexiteit of therapieresistentie.

Ambulatorium

 

 

Vincent van Gogh

 

Jeugd GGZ bij chronisch vermoeidheidDe functie betreft het bieden van ambulante jeugd GGZ aan kinderen die leiden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom, vastgesteld conform de geldende richtlijn CVS uit 2013, en aan kinderen met chronische vermoeidheidsklachten die leiden aan een chronische ziekte waarvoor een ambulante evidence based GGZ interventie beschikbaar is.

NKCV

ontwikkelagenda (pdf)

Klinische forensische jeugdpsychiatrieDe functie betreft het bieden van klinische jeugd GGZ aan jeugdigen met ernstig grensoverschrijdend gedrag met bijkomende psychische problematiek. De jeugdigen hebben een delict gepleegd of hebben een hoog risicoprofiel voor delinquent gedrag. Daarnaast betreft de functie het ontwikkelen en uitdragen van specialistische (wetenschappelijke en toepassingsgerichte) expertise op het gebied van het specialisme in deze functie.  In het geval van klinische forensische jeugdpsychiatrie geldt voor de klinische setting, dat deze setting zodanig is ingericht en opgezet dat ook jongeren met een justitiële strafmaatregel (waaronder PIJ) kunnen worden opgenomen. De setting is toegerust voor civielrechtelijke maatregelen en voor de uitvoering van drang- en dwang behandeling in het kader van een BOPZ-maatregel).

Catamaran (GGzE)

ontwikkelagenda (pdf)

JSLVGDe functie betreft het behandelen en intensief (24-uurs) begeleiden van licht verstandelijk beperkte jeugdigen met ernstige gedragsproblemen en bijkomende problematiek in een orthopedagogisch behandelcentrum, waarbij de hulpvraag meervoudig en dermate complex is dat een 3 milieus voorziening (behandeling/verblijf, onderwijs/dagbesteding en vrijetijdsbesteding) op één terrein en onder één regie noodzakelijk is. Daarbij is de zorgvraag en de behandeling dermate intensief dat een reguliere behandeling, tot 1 januari 2015 door CIZ geïndiceerd als een ZZP LVG 4 of 5, in een orthopedagogisch behandelcentrum niet volstaat. Het ontwikkelingsperspectief van de jeugdigen is over het algemeen niet gunstig.

Pluryn

 

 

s Heerenloo (Groot Emaus)

 

 

Ambiq

 

 

Amarant

 

 

Koraal Groep - de la Salle

 

DOEP LVBDe functie betreft het bieden van integrale diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling voor jeugdigen met een diffuus en onduidelijk beeld, een (vermoeden van) licht verstandelijke beperking met bijkomende complexe gedrags- en psychiatrische (GGZ) problematiek in een intramurale setting. Passende beeldvorming en een passende aanpak voor de betreffende problematiek zijn ondanks eerdere diagnostiek- en behandeltrajecten niet gevonden.

De Hondsberg (Koraal Groep)

ontwikkelagenda (pdf)

Eergerelateerd geweld en loverboy en mensenhandelDe functie betreft het bieden van kindvriendelijke veilige opvang, begeleiding en behandeling aan jeugdigen (inclusief eventuele aanwezige kinderen) die het slachtoffer zijn geweest (of dreigen te worden) van eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek en/of gedwongen prostitutie. Er is sprake van een open setting met een hoog veiligheidsniveau specifiek voor jeugdigen en de functie beschikt over sexe-specifieke groepen. De behandeling en begeleiding bestaat uit een geïntegreerd aanbod van specialistische (jeugd)zorg en specialistische (jeugd) GGZ specifiek gericht op de context van de problematiek. Daarnaast biedt de functie zorgcontinuïteit in de leeftijd tussen 12 en 23 jaar.

Horizon

ontwikkelagenda (pdf)

 

Fier

ontwikkelagenda (pdf)

 

Sterk Huis

ontwikkelagenda (pdf)

Voedselweigering of onzindelijkheidDe functies betreffen het bieden van behandeling aan (jonge)kinderen en jeugdigen die leiden aan een (ernstige)voedings- en/of eetstoornis overeenkomstig de DSM 5 en daarnaast het bieden van behandeling van de zindelijkheidsstoornissen Enuresis en Encopresis conform de DSM V(eliminatiestoornissen) bij kinderen en jeugdigen (vanaf 5 jaar).

SeysCentra

jaarverslag 2018 (pdf)

FASDDe functie betreft het bieden van diagnostiek aan en begeleiding van het systeem van jeugdigen die prenataal zijn blootgesteld aan alcohol, om vast te stellen of sprake is van FASD (Foetaal Alcohol Spectrum Disorder). De functie wordt uitgeoefend in een ziekenhuis zodat de samenhang met de somatiek is geborgd.

Gelre ziekenhuizen

 

Derdelijns psychotraumaHet bieden van gespecialiseerde psychotraumatische zorg aan jeugdigen met complexe psychotraumaklachten, die het gevolg zijn van bijvoorbeeld ernstige incidenten, geweld, of misbruik dan wel door een of vaak meerdere ernstige traumatische gebeurtenissen. Het gaat hierbij om gespecialiseerde zorg voor jeugdigen, waarbij eerdere behandelpogingen geen of onvoldoende resultaat hebben gehad of zijn vastgelopen.

Centrum '45

ontwikkelagenda (pdf)

Jeugdhulp en (mede)verblijf kinderen van verslaafde oudersDe functie betreft het bieden van jeugdhulp en (mede)verblijf aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar van verslaafde ouders in een gezinskliniek.

VNN

 

Wmo-ZG

Functie

Aanbieder

Analyse ondersteuningsbehoefte, maatschappelijk werk en
ambulante ondersteuning volwassenen met vroegdoofheid

GGMD

 

Kentalis

 

De Noorderbrug

Dagbesteding volwassenen met vroegdoofheid

De Noorderbrug

Begeleidersvoorziening volwassenen met doofblindheid

Kalorama

 

Kentalis

 

De Noorderbrug

Analyse ondersteuningsbehoefte, maatschappelijk werk en
ambulante ondersteuning volwassen burgers met doofblindheid

Bartiméus

 

Kalorama

 

GGMD

 

Kentalis

Dagbesteding volwassenen met doofblindheid

Kalorama

 

Kentalis

Ambulante ondersteuning aan volwassenen met
een visuele beperking

Bartiméus

 

Robert Coppes Stichting

 

Visio

Dagbesteding aan volwassenen (waaronder ouderen)
met een visuele beperking óf om mensen met een visuele
én verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek

Bartiméus

 

Robert Coppes Stichting

 

Visio