Functies & Zorgaanbieders 2019 – 2020

Lijst landelijke inkoop VNG

Voor onderstaande functies sluit de VNG op landelijk niveau raamcontracten, waarbinnen gemeenten naar gebruik afrekenen.

Jeugd

Functie Aanbieder Raamovereenkomst en PvE Ontwikkelagenda
Jeugdzorg Plus tienermoedersDe functie betreft het bieden van Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg) voor tienermoeders tijdens de zwangerschap en voor tienermoeders met een pasgeboren kind. Intermetzo raamovereenkomst (pdf), PvE (pdf)  
Jeugdzorg Plus observatie en stabilisatie (ZIKOS)De functie betreft het bieden van zeer intensieve kortdurende observaties en stabilisatie (zikos) in een individuele setting aan jeugdigen in een acute psychiatrische crisis binnen Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg). Horizon raamovereenkomst (pdf), PvE (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
  OG Heldring raamovereenkomst (pdf), PvE (pdf)  
Jeugd GGZ autismeDe functie betreft het bieden van ambulante en klinische jeugd GGZ aan jeugdigen met een diagnose in het autismespectrum overeenkomstig de definitie uit de DSM IV en 5, die ernstig belemmerd zijn in hun functioneren in het gezin en daarbuiten, waarbij het gezin en de omgeving niet in staat zijn de ontwikkeling van het kind voldoende te ondersteunen, ondersteuning van sociaal netwerk en eerdere specialistische jeugd GGZ-behandeling niet of niet voldoende heeft geholpen, dan wel is vastgelopen. Daarnaast betreft de functie het ontwikkelen en uitdragen van specialistische (wetenschappelijke en toepassingsgerichte) expertise op het gebied van het specialisme in deze functie. dr. Leo Kannerhuis/Parnassia raamovereenkomst (pdf), PvE (pdf)
Stand van zaken overgang (pdf)
 
  Yulius raamovereenkomst (pdf), PvE (pdf)  
Jeugd GGZ eetstoornissenDe functie betreft het bieden van ambulante en klinische jeugd GGZ aan jeugdigen met een psychiatrische eetstoornis overeenkomstig de definitie uit de DSM IV en 5, bij wie eerdere specialistische jeugd GGZ-behandeling niet of niet voldoende geholpen heeft, dan wel is vastgelopen en voor jeugdigen waarvoor gezien de ernst van de somatische en psychiatrische toestand acuut hoog specialistische zorg nodig is, omdat in de reguliere specialistische jeugd GGZ niet in de zorgvraag kan voorzien. Daarnaast betreft de functie het ontwikkelen en uitdragen van specialistische (wetenschappelijke en toepassingsgerichte) expertise op het gebied van het specialisme in deze functie. Rivierduinen raamovereenkomst (pdf), PvE (pdf)  
  Altrecht raamovereenkomst (pdf), PvE (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
Jeugd GGZ persoonlijkheidsstoornissenDe functie betreft het bieden van klinische en ambulante jeugd GGZ aan jeugdigen met een persoonlijkheidsstoornis overeenkomstig de definitie uit de DSM IV en 5 . Zoals bijvoorbeeld borderline persoonlijkheidsstoornis, of jongeren met Cluster C persoonlijkheidsproblematiek, al dan niet in combinatie met as 1 stoornissen en/of somatische comorbiditeit, met daarnaast complexe gezinsproblemen, waarbij eerdere behandelpogingen geen of onvoldoende resultaat hebben gehad of zijn vastgelopen. Daarnaast betreft de functie het ontwikkelen en uitdragen van specialistische (wetenschappelijke en toepassingsgerichte) expertise op het gebied van het specialisme in deze functie. De Viersprong raamovereenkomst (pdf), PvE Behandeling: MST-LVB (pdf), PvE Behandeling: MBT-K (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
Jeugd GGZ voor doven en slechthorendenDe functie betreft het bieden van ambulante jeugd GGZ en opvoedhulp, aan jeugdigen (en eventuele verzorgers) die doof (meer dan 80 decibel (dB) gehoorverlies aan beide oren), zeer slechthorend (meer dan 35 dB gehoorverlies aan beide oren) zijn of dove ouders hebben. GGMD raamovereenkomst en PvE (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
Jeugd GGZ voor blinden en slechtziendenDe functie betreft het bieden van ambulante jeugd GGZ aan jeugdigen met een ernstige visuele of meervoudige (visuele-en-verstandelijke) beperking bij wie sprake is van (een sterk vermoeden van) een (ernstige) psychische of psychiatrische stoornis. Bartiméus raamovereenkomst (pdf), PvE (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
Academische kinder- en jeugd psychiatrieDe functie betreft het bieden van klinische en ambulante jeugd GGZ vanuit een zelfstandig academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in nauwe samenwerking met een Universitair Medisch Centrum.  De samenwerking tussen het academisch centrum en het Universitair Medische Centrum houdt in dat onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg in nauwe samenhang en onderlinge samenwerking wordt verricht met als doel een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. De functie biedt daardoor de hoogste kwaliteit van diagnostiek en behandeling aan jeugdigen met meervoudige complexe problematiek. Daarnaast betreft de functie het ontwikkelen en uitdragen van specialistische (wetenschappelijke en toepassingsgerichte) expertise op het gebied van het specialisme in deze functie. Karakter raamovereenkomst (pdf), PvE (pdf)  
  Curium raamovereenkomst en PvE (pdf)  
  Accare raamovereenkomst en PvE (pdf)  
  De Bascule raamovereenkomst en PvE (pdf)  
Universitaire kinder- en jeugd psychiatrieDe functie betreft het bieden van klinische en ambulante jeugd GGZ vanuit een Universitair Medisch Centrum gericht op complexe jeugd GGZ, waarbij de samenhang met somatische problematiek in de instelling is geborgd.  Dit houdt in dat onderzoek, onderwijs, opleiding en patiëntenzorg in nauwe samenhang, zoveel mogelijk volledig geïntegreerd, wordt verricht. De functie biedt daardoor de hoogste kwaliteit van diagnostiek en behandeling aan jeugdigen met meervoudige complexe problematiek. Daarnaast betreft de functie het ontwikkelen en uitdragen van specialistische (wetenschappelijke en toepassingsgerichte) expertise op het gebied van het specialisme in deze functie. AMC raamovereenkomst en PvE (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
  Erasmus MC raamovereenkomst en PvE (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
  UMC Utrecht raamovereenkomst en PvE (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
  Maastricht UMC raamovereenkomst en PvE (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
Jeugd GGZ voor X Chromosomale syndromenDe functie betreft het bieden van ambulante jeugd GGZ aan jeugdigen waarbij sprake is (of een sterk vermoeden) van (X-chromosomaal) gebonden genetische syndromen zoals het Klinefelter syndroom en/of Triple X of (pervasieve) ontwikkelingsstoornissen met een hoge diagnostische complexiteit of therapieresistentie. Ambulatorium raamovereenkomst en PvE (pdf)  
  Vincent van Gogh raamovereenkomst en PvE (pdf)  
Jeugd GGZ bij chronisch vermoeidheidDe functie betreft het bieden van ambulante jeugd GGZ aan kinderen die leiden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom, vastgesteld conform de geldende richtlijn CVS uit 2013, en aan kinderen met chronische vermoeidheidsklachten die leiden aan een chronische ziekte waarvoor een ambulante evidence based GGZ interventie beschikbaar is. NKCV raamovereenkomst en PvE (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
Klinische forensische jeugdpsychiatrieDe functie betreft het bieden van klinische jeugd GGZ aan jeugdigen met ernstig grensoverschrijdend gedrag met bijkomende psychische problematiek. De jeugdigen hebben een delict gepleegd of hebben een hoog risicoprofiel voor delinquent gedrag. Daarnaast betreft de functie het ontwikkelen en uitdragen van specialistische (wetenschappelijke en toepassingsgerichte) expertise op het gebied van het specialisme in deze functie.  In het geval van klinische forensische jeugdpsychiatrie geldt voor de klinische setting, dat deze setting zodanig is ingericht en opgezet dat ook jongeren met een justitiële strafmaatregel (waaronder PIJ) kunnen worden opgenomen. De setting is toegerust voor civielrechtelijke maatregelen en voor de uitvoering van drang- en dwang behandeling in het kader van een BOPZ-maatregel). Catamaran (GGzE)   ontwikkelagenda (pdf)
JSLVGDe functie betreft het behandelen en intensief (24-uurs) begeleiden van licht verstandelijk beperkte jeugdigen met ernstige gedragsproblemen en bijkomende problematiek in een orthopedagogisch behandelcentrum, waarbij de hulpvraag meervoudig en dermate complex is dat een 3 milieus voorziening (behandeling/verblijf, onderwijs/dagbesteding en vrijetijdsbesteding) op één terrein en onder één regie noodzakelijk is. Daarbij is de zorgvraag en de behandeling dermate intensief dat een reguliere behandeling, tot 1 januari 2015 door CIZ geïndiceerd als een ZZP LVG 4 of 5, in een orthopedagogisch behandelcentrum niet volstaat. Het ontwikkelingsperspectief van de jeugdigen is over het algemeen niet gunstig. Pluryn raamovereenkomst en PvE(pdf)  
  s Heerenloo (Groot Emaus) raamovereenkomst en PvE (pdf)  
  Ambiq raamovereenkomst en PvE (pdf)  
  Amarant raamovereenkomst en PvE (pdf)  
  Koraal Groep - de la Salle raamovereenkomst en PvE(pdf)  
DOEP LVBDe functie betreft het bieden van integrale diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling voor jeugdigen met een diffuus en onduidelijk beeld, een (vermoeden van) licht verstandelijke beperking met bijkomende complexe gedrags- en psychiatrische (GGZ) problematiek in een intramurale setting. Passende beeldvorming en een passende aanpak voor de betreffende problematiek zijn ondanks eerdere diagnostiek- en behandeltrajecten niet gevonden. De Hondsberg (Koraal Groep) raamovereenkomst en PvE (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
Eergerelateerd geweld en loverboy en mensenhandelDe functie betreft het bieden van kindvriendelijke veilige opvang, begeleiding en behandeling aan jeugdigen (inclusief eventuele aanwezige kinderen) die het slachtoffer zijn geweest (of dreigen te worden) van eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek en/of gedwongen prostitutie. Er is sprake van een open setting met een hoog veiligheidsniveau specifiek voor jeugdigen en de functie beschikt over sexe-specifieke groepen. De behandeling en begeleiding bestaat uit een geïntegreerd aanbod van specialistische (jeugd)zorg en specialistische (jeugd) GGZ specifiek gericht op de context van de problematiek. Daarnaast biedt de functie zorgcontinuïteit in de leeftijd tussen 12 en 23 jaar. Horizon raamovereenkomst (pdf), PvE (pdf)  
  Fier raamovereenkomst en PvE (pdf)  
  Sterk Huis raamovereenkomst en PvE (pdf)  
Voedselweigering of onzindelijkheidDe functies betreffen het bieden van behandeling aan (jonge)kinderen en jeugdigen die leiden aan een (ernstige)voedings- en/of eetstoornis overeenkomstig de DSM 5 en daarnaast het bieden van behandeling van de zindelijkheidsstoornissen Enuresis en Encopresis conform de DSM V(eliminatiestoornissen) bij kinderen en jeugdigen (vanaf 5 jaar). SeysCentra raamovereenkomst en PvE (pdf)  
FASDDe functie betreft het bieden van diagnostiek aan en begeleiding van het systeem van jeugdigen die prenataal zijn blootgesteld aan alcohol, om vast te stellen of sprake is van FASD (Foetaal Alcohol Spectrum Disorder). De functie wordt uitgeoefend in een ziekenhuis zodat de samenhang met de somatiek is geborgd. Gelre ziekenhuizen raamovereenkomst en PvE (pdf)  
Derdelijns psychotraumaHet bieden van gespecialiseerde psychotraumatische zorg aan jeugdigen met complexe psychotraumaklachten, die het gevolg zijn van bijvoorbeeld ernstige incidenten, geweld, of misbruik dan wel door een of vaak meerdere ernstige traumatische gebeurtenissen. Het gaat hierbij om gespecialiseerde zorg voor jeugdigen, waarbij eerdere behandelpogingen geen of onvoldoende resultaat hebben gehad of zijn vastgelopen. Centrum '45 raamovereenkomst en PvE (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
Jeugdhulp en (mede)verblijf kinderen van verslaafde oudersDe functie betreft het bieden van jeugdhulp en (mede)verblijf aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar van verslaafde ouders in een gezinskliniek. VNN raamovereenkomst en PvE (pdf)  

Wmo-ZG

Functie Aanbieder Raamovereenkomst en PvE
Analyse ondersteuningsbehoefte, maatschappelijk werk en
ambulante ondersteuning volwassenen met vroegdoofheid
GGMD raamovereenkomst en PvE (pdf)
  Kentalis raamovereenkomst en PvE (pdf)
  De Noorderbrug raamovereenkomst en PvE (pdf)
Dagbesteding volwassenen met vroegdoofheid De Noorderbrug raamovereenkomst en PvE (pdf)
Begeleidersvoorziening volwassenen met doofblindheid Kalorama raamovereenkomst en PvE (pdf)
  Kentalis raamovereenkomst en PvE (pdf)
  De Noorderbrug raamovereenkomst en PvE (pdf)
Analyse ondersteuningsbehoefte, maatschappelijk werk en
ambulante ondersteuning volwassen burgers met doofblindheid
Bartiméus raamovereenkomst (pdf) PvE (pdf)
  Kalorama raamovereenkomst en PvE (pdf)
  GGMD raamovereenkomst en PvE (pdf)
  Kentalis raamovereenkomst en PvE (pdf)
Dagbesteding volwassenen met doofblindheid Kalorama raamovereenkomst en PvE (pdf)
  Kentalis raamovereenkomst en PvE (pdf)
Ambulante ondersteuning aan volwassenen met
een visuele beperking
Bartiméus raamovereenkomst (pdf) PvE (pdf)
  Robert Coppes Stichting raamovereenkomst en PvE (pdf)
  Visio raamovereenkomst en PvE (pdf)
Dagbesteding aan volwassenen (waaronder ouderen)
met een visuele beperking óf om mensen met een visuele
én verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek
Bartiméus raamovereenkomst (pdf) PvE (pdf)
  Robert Coppes Stichting raamovereenkomst en PvE (pdf)
  Visio raamovereenkomst en PvE (pdf)