Gecontracteerde functies en aanbieders

Bij de volgende instellingen heeft de VNG op landelijk niveau een raamcontract afgesloten, waarbinnen gemeenten naar gebruik afrekenen.

Nieuwkomers met een visuele beperking:

Nieuwkomers met een auditieve beperking:

Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden (GGMD)

Programma van eisen

De VNG stelt eisen aan de dienstverlening van de landelijk gecontracteerde aanbieders bij de uitvoering van de Raamovereenkomst(en). Dit kunnen algemene eisen zijn die voor alle aanbieders van toepassing zijn. Daarnaast gelden er specifieke eisen, deze zijn toegespitst op de specifieke dienstverlening die een aanbieder biedt op grond van de landelijke raamovereenkomst. De eisen die de VNG stelt aan de landelijk gecontracteerde aanbieders zijn te vinden in het Programma van Eisen:

Programma van eisen (pdf, 143)

Ondersteuning die landelijk is ingekocht

Het bieden van ondersteuning aan gemeenten en reguliere taalaanbieders bij het toegankelijk maken van het inburgeringstraject voor nieuwkomers, door middel van consultatie en advies. Bij consultatie en advies stelt de aanbieder - op verzoek van de gemeente - zijn expertise beschikbaar voor gemeenten en reguliere taalscholen. De aanbieder wordt gevraagd om gericht mee te denken over het beoordelen van de hulpvraag en de inzet van een passende leerroute.

De inzet van consultatie en advies kan bestaan uit de volgende activiteiten:

  • Diagnostiek en vraag verheldering
  • Advisering van taalscholen
  • Advisering bij de inzet van voorzieningen

Ondersteuning die niet landelijk is ingekocht

De overeenkomst voorziet niet in het bieden van taaltraining aan nieuwkomers met een zintuiglijke beperking. Voor deze groep nieuwkomers is er een geïntegreerd aanbod nodig van intensieve revalidatie, het leren van de Nederlandse taal en/of Nederlandse gebarentaal en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM).

De Leerbaarheidstoets

In de Wet inburgering 2021 is op dit moment nog geen rekening gehouden met inburgeraars die vanwege een zintuiglijke beperking niet in staat zijn om de leerbaarheidstoets te maken. Er wordt daarom bekeken of het mogelijk is om de doelgroep met een zintuiglijke beperking in de wet alsnog uit te zonderen van de verplichting om de leerbaarheidstoets te maken.

De wetswijziging die hiervoor nodig is wordt nu voorbereid en zal met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 in werking treden. In afwachting van de wetswijziging kunnen gemeenten alvast in de geest van hiervan te gaan werken.

Een deel van de inburgeringsplichtigen zal de leerbaarheidstoets wel kunnen maken. Het is een overwegend visuele toets dus de verwachting is dat personen met een auditieve beperking (eventueel met behulp van een tolk) de toets wel kunnen maken. Voor de groep die de toets niet kan maken kan de gemeente een uitzondering maken en de toets overslaan.

Andere onderdelen van de brede intake worden wel uitgevoerd en ook het PIP wordt vastgesteld. Het is daarbij van belang om in de brede intake zoveel mogelijk rekening te houden met iemands persoonlijke situatie en te bekijken welk maatwerk mogelijk is. Dit kan met hulp van de overeenkomsten met GGMD en Koninklijke Visio.

Meer informatie

Als u vragen heeft over de uitvoering van de overeenkomst kunt u contact opnemen met de landelijke coördinatie, via LC@VNG.nl.