Namens gemeenten heeft de VNG  afspraken gemaakt over de landelijke inkoop voor de inburgering van nieuwkomers met een zintuiglijke beperking. Door de specialistische kennis, ervaring en de omvang van de doelgroep is het wenselijk om deze zorg op een landelijk schaalniveau te organiseren. Wat zijn de afspraken, met welke aanbieders zijn er afspraken gemaakt en hoe werken de raamovereenkomsten precies?

Via deze pagina informeert de VNG u over de uitvoering van deze overeenkomst. Hieronder vindt u de relevante informatie over onderwerpen zoals het mandaat, een beschrijving van de functies, de gecontracteerde zorgaanbieders, de contactpersonen en tarieven.

Mandaat VNG

De VNG  heeft van gemeenten tot en met 2025  het mandaat gekregen om de begeleiding van nieuwkomers met een zintuiglijke beperking - in het kader van de Wet inburgering - landelijk te coördineren via het landelijk transitie arrangement (LTA).

Meer informatie

Gecontracteerde functies en aanbieders

Het gaat bij de landelijke inkoop om randvoorwaarden en afspraken waar aanbieders en gemeenten zich aan dienen te houden. Deze uitgangspunten vloeien voort uit de taken die gemeenten uitvoeren. Bij de volgende instellingen heeft de VNG op landelijk niveau een raamcontract afgesloten, waarbinnen gemeenten naar gebruik afrekenen.

Nieuwkomers met een visuele beperking:

Nieuwkomers met een auditieve beperking:

Meer informatie:

Contactpersonen en Tarieven

De VNG maakt afspraken over tarieven en prestaties en stelt deze gegevens beschikbaar voor gemeenten. De VNG heeft een overzicht van contactpersonen en tarieven op de website gezet en versleuteld met een wachtwoord. Wilt u als gemeente toegang hebben tot deze documenten? Mail dan naar lc@vng.nl

Meer informatie:

Administratieprotocol

Om het administratieve proces van toewijzing en facturatie eenduidig te laten verlopen heeft de VNG een administratieprotocol opgesteld. Het administratieprotocol beschrijft het proces van de administratieve en financiële verwerking van prestaties, verleend binnen de kaders van de landelijke inkoop voor nieuwkomers met een zintuiglijke beperking. Door gebruik te maken van het standaard administratieprotocol worden vermijdbare administratieve lasten beperkt en duidelijkheid geboden aan gemeenten en instellingen.

Meer informatie

Welke ondersteuning is er landelijk ingekocht

Het bieden van ondersteuning aan gemeenten en reguliere taalaanbieders bij het toegankelijk maken van het inburgeringstraject voor nieuwkomers, door middel van consultatie en advies. Bij consultatie en advies stelt de aanbieder - op verzoek van de gemeente - zijn expertise beschikbaar voor gemeenten en reguliere taalscholen. De aanbieder wordt gevraagd om gericht mee te denken over het beoordelen van de hulpvraag en de inzet van een passende leerroute.

De inzet van consultatie en advies kan bestaan uit de volgende activiteiten:

Diagnostiek en vraag verheldering

Gemeenten hebben de regie over de uitvoering van inburgering. Deze regierol start met het doen van een brede intake die voor alle nieuwkomers verplicht is. Tijdens de brede intake en het inburgeringstraject kan de expertise van aanbieders op het gebied van zintuiglijke beperkingen door gemeenten ingezet worden. Deze experts kunnen een goede inschatting geven van wat de nieuwkomer al kan en wat de nieuwkomer nog nodig heeft. De informatie kan de casemanager gebruiken bij de opstelling van het plan inburgering en participatie (PIP). In het PIP wordt vastgelegd welke leerroute de nieuwkomer gaat volgen.

Advisering van taalscholen

Advisering van taalscholen over de begeleiding van mensen met zintuiglijke beperking. Ondersteuning kan geboden worden in de vorm van onder andere:

  • Advisering over taalkundige- en sociale communicatie;
  • Advisering over de invloed van een zintuiglijke beperking op de ontwikkeling en specifieke uitdagingen op het gebied van begeleiding;
  • Ondersteuning van de taalschool, zodat nieuwkomer met gebruik van hulpmiddelen de lessen kan volgen;
  • Advisering over de fysieke ruimte;
  • Gebruik van hulpmiddelen.

Advisering bij de inzet van voorzieningen

Mensen met een zintuiglijke beperking hebben diverse voorzieningen nodig om de Nederlandse taal te leren, zoals een tolk of hulpmiddelen. De aanbieder ondersteunt op verzoek van de gemeente en/of de nieuwkomer bij het gebruik van de juiste voorzieningen die nodig zijn om de Nederlandse taal te leren.

Advisering bij de aanvraag van ontheffingen

Het is voor een nieuwkomer mogelijk om een gedeeltelijke ontheffing aan te vragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op basis van een beperking. Daarmee hoeven niet alle onderdelen van het inburgeringsexamen te worden afgelegd. Daarnaast is het mogelijk onder aangepaste examenomstandigheden examens af te leggen. De aanbieder ondersteunt de nieuwkomer in dit proces en geeft desgevraagd een advies.

Welke ondersteuning is niet landelijk ingekocht

De overeenkomst voorziet nog niet in het bieden van taaltraining aan nieuwkomers met een zintuiglijke beperking. Voor deze groep nieuwkomers is er een geïntegreerd aanbod nodig van intensieve revalidatie, het leren van de Nederlandse taal en/of Nederlandse gebarentaal en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). De VNG wil hierover in 2022 nadere afspraken maken met het ministerie van SZW en aanbieders.

De leerbaarheidstoets

In de Wet inburgering 2021 is op dit moment nog geen rekening gehouden met inburgeraars die vanwege een zintuiglijke beperking niet in staat zijn om de leerbaarheidstoets te maken. Er wordt daarom bekeken of het mogelijk is om de doelgroep met een zintuiglijke beperking in de wet alsnog uit te zonderen van de verplichting om de leerbaarheidstoets te maken. De wetswijziging die hiervoor nodig is wordt nu voorbereid en zal met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 in werking treden. In afwachting van de wetswijziging kunnen gemeenten alvast in de geest van hiervan te gaan werken.

Een deel van de inburgeringsplichtigen zal de leerbaarheidstoets wel kunnen maken. Het is een overwegend visuele toets dus de verwachting is dat personen met een auditieve beperking (eventueel met behulp van een tolk) de toets wel kunnen maken. Voor de groep die de toets niet kan maken kan de gemeente een uitzondering maken en de toets overslaan. Andere onderdelen van de brede intake worden wel uitgevoerd en ook het PIP wordt vastgesteld.

Het is daarbij van belang om in de brede intake zoveel mogelijk rekening te houden met iemands persoonlijke situatie en te bekijken welk maatwerk mogelijk is. Dit kan met hulp van de overeenkomsten met GGMD en Koninklijke Visio.

Meer informatie?

Indien u vragen heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan kunt u contact opnemen met de landelijke coördinatie, via LC@VNG.nl.