Administratieprotocol

Om het proces van toewijzing en declaratie eenduidig te laten verlopen, heeft de VNG een administratieprotocol opgesteld. Het administratieprotocol Jeugd en Wmo is gebaseerd op het landelijke Standaard Administratie Protocol (SAP) én de contractafspraken die de VNG heeft gemaakt.

Het administratieprotocol beschrijft het proces van de administratieve en financiële verwerking van prestaties, verleend binnen de kaders van de landelijke inkoop. Daarnaast zijn er in dit protocol afspraken vastgelegd omtrent de integrale samenwerking tussen aanbieders, gemeenten en overige relevante betrokken partijen. Als er sprake is van een landelijk gecontracteerd product zijn de landelijke afspraken leidend.

Contactpersonenoverzicht

De VNG heeft contactpersonenlijsten voor gemeenten en de landelijk gecontracteerde aanbieders opgesteld om het contact tussen gemeenten en aanbieders mogelijk te maken. Daarnaast vinden gemeenten in deze overzichten de noodzakelijke informatie om het berichtenverkeer mogelijk te maken.

Om de contactpersonenlijst up to date te houden, hebben we hieronder de lijsten versleuteld met een wachtwoord gepubliceerd. Wilt u als gemeente toegang hebben tot deze documenten of wilt u een contactpersoon wijzigen? Mail dan naar lc@vng.nl

Contactgegevens gemeenten

Download het bestand (Excel, maart 2022)

Contactgegevens aanbieders

Download het bestand (Excel, maart 2023)

Tarieven en prestaties

De VNG maakt afspraken over tarieven en prestaties en stelt deze gegevens beschikbaar voor gemeenten. We hebben hieronder de overzichten van de tarieven versleuteld met een wachtwoord gepubliceerd. Wilt u als gemeente toegang hebben tot deze documenten? Mail dan naar lc@vng.nl.

Thuisregio's

De VNG biedt gemeenten de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de overeenkomst thuisregio te worden. Wanneer een regio thuisregio is, zijn de regionale afspraken voorliggend op de landelijke afspraken. Om thuisregio te worden moet een regio aan de volgende criteria voldoen:

  • De Jeugdregio  heeft een omzet van € 750.000,- voor de betreffende zorgfunctie die landelijk is ingekocht op grond van de onderhavige overeenkomst. Als peiljaar geldt het laatste afgesloten jaar.
  • De Jeugdregio heeft een overeenkomst afgesloten voor de functie waarvoor de Raamovereenkomst is afgesloten, op een passende en proportionele wijze zodanig dat de functie landelijk geborgd is en blijft.
  • Indien een jeugdregio en aanbieder dat beiden willen, kan ook bij een lagere omzet dan € 750.000 euro het landelijk contract omgezet worden in een regionaal contract.

Een jeugdregio is niet verplicht om gebruik te maken van de mogelijkheid om thuisregio te worden. Een jeugdregio meldt uiterlijk 1 februari in het jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van de overeenkomst of zij gebruik wil maken van de mogelijkheid om thuisregio te worden.

Download het overzicht van thuisregio's (Excel, 19kB)

Meer informatie

Als u vragen heeft over de uitvoering van de overeenkomst kunt u contact opnemen met de landelijke coördinatie, via LC@VNG.nl.