Vanuit het Samenwerkingsplatform sociaal domein biedt een team van regioadviseurs ondersteuning aan individuele gemeenten. Een specifiek onderdeel van deze ondersteuning is het ‘ondersteuningsbudget versterken dienstverlening kwetsbare burgers’. In 2022 en 2023 kunnen gemeenten een eenmalige extra financiële impuls aanvragen tot maximaal €10.000 om hiermee de dienstverlening aan de (meest) kwetsbare burgers te verbeteren en te versterken. Dat kunnen activiteiten zijn die zich richten op een versterkte aanpak van wijkgericht werken, het versterken de positie van de gemeentelijke ombudsman, of een training over privacy en gegevensdeling.

Het ondersteuningsbudget is onderdeel van een breed pakket van de VNG om gemeenten te ondersteunen bij het versterken van de dienstverlening aan de (meest)kwetsbare burgers. Het staat naast de € 150 miljoen die het rijk jaarlijks al beschikbaar stelt (POK-middelen) om de dienstverlening van gemeenten aan kwetsbare inwoners te versterken (lees meer hierover).

Gemeenten bepalen zelf de inzet van de middelen, aansluitend op de behoefte vanuit hun praktijk. Voorwaarde is dat de activiteiten aansluiten op de POK-actielijnen. Het indienen van de aanvraag loopt via een van de regioadviseurs. Heeft uw aanvraag betrekking op het thema Zorg & Veiligheid, neem dan contact op met uw regioadviseur van het regioteam Zorg & Veiligheid (zie de contactgegevens). Heeft uw aanvraag betrekking op thema's als Sociaal Domein, Opdrachtgeverschap & Opdrachtnemerschap, Jeugdwet en WMO, neem dan contact op met uw regioadviseur van het regioteam Opdrachtgeverschap & Opdrachtnemerschap (zie contactgegevens). U kunt vanaf 1 september 2022 een aanvraag doen. Zie voor meer informatie en het aanvraagformulier: