VNG Magazine nummer 11, 18 juni 2021

Tekst: VNG

VNG Jaarverslag 2020
Veerkracht. Dat is het motto van het VNG Jaarverslag 2020. Gemeenten haalden alles uit de kast om inwoners en bedrijven terzijde te staan in een moeilijk jaar. Medewerkers van de VNG werkten keihard om gemeenten te ondersteunen met praktische hulp en in de onderhandelingen met het rijk. Het verslag bevat cijfers, foto’s en verhalen over een historisch jaar. Bekijk ons jaarverslag op vngjaarverslag.nl.

Gemeenten zetten zich in voor meer vertrouwen in de overheid
Gemeenten willen samen met alle overheden concrete stappen zetten om het vertrouwen in de overheid te versterken. Uitvoerbaarheid van beleid is daarbij cruciaal. In het kader van de VNG-inzet voor de kabinetsformatie werkten we met gemeenten een aantal voorstellen uit.

Vertrouwen in de overheid is tijdens de (in)formatie en de komende jaren een prominent politiek en maatschappelijk thema. Informateur Herman Tjeenk Willink refereerde er al aan in een van zijn eerste persconferenties. Vertrouwen van inwoners win je bij een goede uitvoering en over uitvoering praten kan niet zonder gemeenten.

Hoofdpunten
Voor onze inbreng voor de kabinetsformatie en een nieuw regeerakkoord zetten we daarbij in op de volgende hoofdpunten: Beleid en uitvoering zijn twee kanten van dezelfde medaille. In de gesprekken met het rijk en andere overheden over een betere uitvoeringspraktijk zetten gemeenten het volgende centraal: doorlopend toetsen van nieuwe wet- en regelgeving op maatschappelijke impact, financiële en andere randvoorwaarden; versnelling van de digitale agenda; minder gedetailleerde regelgeving.

Maatwerkoplossingen zijn nodig voor mensen die niet de juiste weg of steun weten te vinden in het systeem, of juist door het systeem in de problemen raken. Zij hebben recht op een persoonlijke benadering die bestaat uit een luisterend oor, integrale ondersteuning en een helder perspectief. Gemeenten werken continu aan hun uitvoeringskracht, door vanuit eigen autonomie lokaal maatwerk te leveren en door onderling samen te werken aan standaarden en gezamenlijke gemeentelijke uitvoering.

Position paper
In het position paper Samenwerken aan vertrouwen: focus op uitvoering gaan we dieper in op deze aandachtspunten. We bieden oplossingen en doen voorstellen om de uitvoerbaarheid van wetten en regels te verbeteren, zodat burgers in Nederland de overheid, ook fysiek, kunnen vinden en daarop kunnen vertrouwen. Zij moeten hulp en steun krijgen als zij in een kwetsbare positie zitten. En zeker niet verder in de knel raken door problemen of fouten in regels, systemen of organisaties van de overheid.

Meer lezen? Kijk op vng.nl/vereniging.

Ga in gesprek over herstel na coronacrisis
Einde aan de coronacrisis? Veel herstel begint pas. We maken ons langzamerhand op voor de periode na corona. Maar de gevolgen zijn niet zomaar verdwenen. Op donderdag 1 en 8 juli kunt u in gesprek met enkele opstellers van het rapport Sociaal sterker de crisis uit, onder wie Paul Depla (burgemeester van Breda) en Otwin van Dijk (burgemeester van Oude IJsselstreek). Het rapport is opgesteld door de VNG-commissie Sociale impact COVID-19.

Meer informatie over het rapport en de bijeenkomsten vindt u op vng.nl/sociaalsterker.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging