VNG Magazine nummer 1, 22 januari 2021

Tekst: VNG

Agendastukken BALV verstuurd

Vanwege de coronacrisis is het helaas ook nu niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Het VNG-bestuur kiest er daarom voor de Buitengewone ALV van 12 februari, van 10.00-12.15 uur, digitaal te laten plaatsvinden.

De vergadering is live en openbaar te bekijken via vng.nl/ALV. U hoeft zich dus niet aan te melden. De gemeentesecretaris ontvangt in de week van 1 februari een mail met daarin meer informatie over de stemprocedure. Op vrijdag 15 januari zijn alle vergaderstukken inclusief informatie over de werkwijze verstuurd naar de leden.

De vergadering start om 10.00 uur met een korte inleiding waarin voorzitter Jan van Zanen stilstaat bij belangrijke actuele ontwikkelingen, waaronder de gevolgen van de coronacrisis, het onderzoek jeugd en de opmaat naar de landelijke verkiezingen en kabinetsformatie. Daarna volgt de inhoudelijke agenda van de Buitengewone ALV.

Terugblik vergadering College voor Arbeidszaken 9 december

Op de agenda stonden onder andere de onderwerpen: terugblik heisessie College voor Arbeidszaken, onderhandelingen Cao Gemeenten en Cao SGO en de Wet banenafspraak.

Terugblik heisessie College voor Arbeidszaken

Op 16 november vond de heisessie van het College voor Arbeidszaken en de WSGO (Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) plaats. Samen werd geconcludeerd dat gemeenten pas aan het begin van de normalisering staan. De komende jaren ligt er nog veel werk op het gebied van arbeidsvoorwaarden, aantrekkelijk werkgeverschap en dienstverlening. De inzichten van de heisessie worden opgenomen in een tussenrapportage. Deze tussenrapportage wordt in de volgende vergadering van het College voor Arbeidszaken besproken.

Cao Gemeenten en Cao SGO

De VNG en de vakbonden onderhandelen over de Cao Gemeenten en Cao SGO. Ton Heerts, voorzitter van het College voor Arbeidszaken en tevens voorzitter van het cao-overleg, gaf een terugkoppeling van de stand van zaken aan de cao-tafel. Er is voornamelijk gesproken over de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof, vitaliteitsbeleid, toelagen en thuiswerken. Het gesprek in het College voor Arbeidszaken geeft koers aan het vervolg van het cao-overleg.

Terugblik commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit 10 december

De commissie sprak over het Strategisch programma van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW staat garant voor leningen van woningcorporaties. Rijk en gemeenten staan in de achtervang. De directeur van WSW Rob Rötscheid lichtte het programma toe. Met de meest betrokken partijen is het hele stelsel opnieuw ingericht, in het bijzonder op drie punten: zekerheid, zeggenschap en kapitaalbeleid. Lees hier meer over op vng.nl/vereniging.

Huisvesting statushouders

Het Rijk gaat voor 2021 uit van een hogere taakstelling voor gemeenten voor het huisvesten van statushouders. De reden is een inhaalslag met de beoordeling van de status van asielzoekers door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat betekent een verhoogd beroep op de sociale huursector. Een handreiking voor gemeenten en een uitvoeringsagenda zijn in voorbereiding.

De commissie vindt dat in de stukken een relatie moet worden gelegd met andere groepen die zijn aangewezen op de sociale sector en het tekort aan sociale huurwoningen. Het is een illusie dat flexwonen een oplossing is. Ten eerste zijn die woningen er niet op tijd en ten tweede bemoeilijken deze de inburgering, omdat de statushouders dan twee keer moeten verhuizen. En de handreiking moet integraal worden: huisvesting is maar een van de zaken die goed moeten worden geregeld.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl