Of het nu gaat om energie, klimaat, stikstof, woningnood of bestaanszekerheid. Hoe komen we als overheid in de topvorm die nodig is om de transities te sturen? Welke rol past gemeenten? De Verenigingsstrategie 2030 van de VNG analyseert wat hiervoor nodig is.

Discussienotitie voor de Verenigingsstrategie 2030

In de discussienotitie voor de Verenigingsstrategie 2030 staan 7 voorstellen om gemeenten individueel en collectief te versterken. Meer samen optrekken, de onderlinge banden versterken en een scherpere focus kiezen. Centraal staat de filosofie van de omkering. Met hun kennis van de leefwereld en de uitvoeringspraktijk past het gemeenten om – veel meer dan nu – het voortouw te nemen.

De discussienotitie is de onderlegger voor het gesprek dat we voeren met gemeenten. Over de definitieve verenigingsstrategie wordt bij de ALV in juni 2023 besloten.

Bijeenkomsten

De VNG werkt samen met gemeenten aan de nieuwe verenigingsstrategie. Iedere regio is uniek en binnen een regio is er weer grote verscheidenheid. Daarom trekken we het land in, gaan we in gesprek met provinciale afdelingen en houden we bijeenkomsten. We willen weten wat speelt. We kijken naar de verschillen, overeenkomsten en oplossingen die van belang zijn voor het functioneren van gemeenten en de rol die samenwerking hierin kan spelen. Zo kunnen we gezamenlijk een stap naar voren zetten om de grote transities op lokaal niveau in goede banen te leiden.

Essays

In het kader van gedachtenvorming vroegen we een aantal denkers om kritisch mee te denken over verschillende aspecten van de verenigingsstrategie. In onderstaande essays reflecteren ze op de omkeringsgedachte en de denklijn van gemeenten die 'een stap naar voren doen' en wat dat met zich meebrengt.

Tijdlijn Verenigingsstrategie 2030

Voor de ontwikkeling van de strategie doorlopen we de volgende processtappen op hoofdlijnen:

Opstellen van een gedragen beeld van de uitdagingen die op ons afkomen en de vertaling daarvan naar scenari...
1 december 2021
Inventarisatie van aanvullende inzichten van planbureaus, data en onderzoeken
1 april 2022
Input en validering van de strategie en uitwerking van de opgaven d.m.v. bijeenkomsten
1 september 2022
Leden stemmen tijdens ALV over de implementatie van de definitieve verenigingsstrategie
14 juni 2023