In onze verenigingsstrategie staan voorstellen om gemeenten individueel en collectief te versterken. Centraal staat de filosofie van de omkering. Met hun kennis van de leefwereld en de uitvoeringspraktijk past het gemeenten om het voortouw te nemen.

Omkering

De kern van de Verenigingsstrategie VNG 2030 - Stap naar voren (pdf, 2.9 MB) is de omkering ofwel een omgekeerde vorm van medebewind. Gemeenten signaleren maatschappelijke opgaven en dragen daarvoor zelf oplossingen aan. Rijk en gemeenten maken samen beleid waarvoor het rijk de randvoorwaarden invult voor de uitvoering door gemeenten. 

Bij 5 beleidsinhoudelijke thema’s kunnen gemeenten een cruciale rol spelen in het formuleren en uitvoeren van oplossingen. Deze 'omkeringsthema’s' zijn:

  • Bestaanszekerheid
  • Kansengelijkheid/jeugd
  • Vergrijzing/gezond leven
  • Klimaat en energie
  • Ruimtelijke puzzel van opgaven in de leefomgeving

Omkering realiseren

Met de omkering is aanzienlijk meer maatschappelijk resultaat te behalen. Beleid, wetgeving en uitvoering worden afgestemd op de mogelijkheden en behoeften. Samenwerking van de 3 overheden: rijk, provincie en gemeenten is hierbij noodzakelijk. Die samenwerking is niet vrijblijvend. Het vraagt om gedeeld eigenaarschap en commitment. Het vraagt er ook om dat gemeenten over de benodigde instrumentatie beschikken. 

Het is aan het rijk om in hun behoeften te voorzien met (landelijke) wet- en regelgeving en voldoende middelen. We komen hiermee uit de crisisstand en werken vanuit een lange termijnvisie. Niet het systeem, maar de leefwereld van onze inwoners staat daarin centraal. Het resultaat staat voorop en we leren van casuïstiek. Dit doen we niet alleen, maar samen met andere overheden, uitvoeringsorganisaties, inwoners en (markt)partijen.

Ontwikkelpunten

Om nog meer het verschil te maken, is een verandering in de positionering van gemeenten en de VNG organisatie wenselijk en zijn eisen te stellen aan onze professionaliteit. We moeten onze manier van samenwerking verstevigen evenals de manieren waarop we van elkaar leren en onszelf ontwikkelen. 

In de verenigingsstrategie zijn daarvoor 5 ontwikkelpunten benoemd:

  • Eén sterke bestuurslaag van gemeenten
  • Leren van elkaar
  • Knooppunt van netwerken
  • Regionale samenwerking
  • Versterken mandaat en slagvaardigheid VNG

Doorontwikkeling

Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 juni 2023 hebben gemeenten de verenigingsstrategie vastgesteld. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet. 

In de notitie Verenigingsstrategie 2030: van papier naar praktijk (pdf, 1MB, december 2023) treft u een stand van zaken over de ontwikkelpunten aan en een eerste uitwerking van de beleidsinhoudelijke thema’s waarop gemeenten een stap naar voren zetten.

Inzet kabinetsformatie

De komst van een nieuw kabinet biedt kansen voor de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken. We hebben de formerende partijen verzocht om ons nu al te betrekken. Lees hier alles over onze inzet voor de kabinetsformatie.