VNG Magazine nummer 3, 21 februari 2020

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

Uit het bestuur

Terugblik VNG-bestuursvergadering
Voorzitter Jan van Zanen heet Chris Kuijpers welkom in de vergadering op 13 februari.Kuijpers is directeur-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aanwezig voor het eerste agendapunt: de evaluatie van het Interbestuurlijk Programma.  

Evaluatie Interbestuurlijk Programma (IBP)
Het IBP is in 2018 gestart om de samenwerking tussen de verschillende overheidslagen – gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk – meer gelijkwaardig te maken en minder in bestuursakkoorden vorm te geven. Voor de evaluatie is gesproken met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties. Het bestuur herkent de conclusie dat niet alle beoogde voordelen met het IBP (volledig) zijn gerealiseerd. De grote hoeveelheid kabinetsprogramma’s en ook de omvang van het IBP maken het lastig. Daarnaast kunnen gemeenten en VNG-bestuur eerder en meer betrokken worden.  
Met de leerpunten van nu wordt de wens uitgesproken de samenwerking in IBP-vorm voort te zetten.

Visitatiecommissie Sociaal Domein
Marjanne Sint is voorzitter van de Visitatiecommissie Sociaal Domein van de VNG. De commissie bestaat uit onafhankelijke experts die gemeenten helpen meer grip te krijgen op de financiën in het sociaal domein. Al zestig gemeenten hebben zich aangemeld en dertien gemeenten zijn bezocht.
Sint presenteert haar ervaringen tot nu toe. Onderwerpen die spelen bij veel gemeenten zijn hoe de raad goed wordt betrokken, hoe de samenwerking met de aanbieders het best kan worden, hoe je grip houdt op de kosten en hoe je zorgt dat je als gemeente doet wat moet en niet doet wat niet hoeft.    
Het bestuur dankt Marjanne Sint voor het werk van de commissie en haar presentatie en vraagt zo veel mogelijk concrete ervaringen en adviezen met de VNG te delen.

Herijking Gemeentefonds
Victor Everhardt – voorzitter van de commissie Financiën – geeft terugkoppeling uit de commissie over het agendapunt Herijking Gemeentefonds. Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt – met de VNG – hoe een nieuwe verdeling van het Gemeentefonds eruit moet zien.  
Enerzijds is er de vraag hoe goed de verdelingstechniek werkt, anderzijds is er de vraag hoe ministerie en gemeenten omgaan met de gevolgen van de herverdeling. Immers: een verandering in de verdeling heeft hoe dan ook gevolgen voor elke gemeente: soms positief, soms negatief.
Het bestuur heeft eerder een beoordelingskader vastgesteld. Het definitieve voorstel wordt langs dat kader gelegd. Over de uitwerking in een verdeling doet de VNG geen uitspraak. Het besluit daarover is aan de minister. Daarnaast wordt nogmaals uitgesproken dat ‘de (financiële) koek groter moet’.  Elke herverdeling zal daarom gepaard moeten gaan met verruiming van het Gemeentefonds.

Uit de commissies

VNG-commissie Raadsleden en Griffiers
De commissie was donderdag 23 januari in een extra vergadering bijeen om wetsconsultaties te bespreken die het werk van gemeenteraden rechtstreeks raken. Deze betreffen: integriteit, het externe voorzitterschap van raadscommissies en het uitdaagrecht.

Kijk voor een uitgebreid verslag op vng.nl.

VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM)
Deze commissie besprak op 23 januari de omgevingswet, stikstof en PFAS en bodem.

Omgevingswet
De commissie wordt bijgepraat over de stand van zaken. Allereerst wordt stilgestaan bij een aantal mijlpalen om de Omgevingswet op 1 januari 2021 succesvol in te voeren. Een halfjaar voor inwerkingtreding van de Omgevingswet zal via Koninklijk Besluit een go- of no go-besluit voor inwerkingtreding per 1 januari 2021 worden genomen door beide Kamers. De VNG komt met een eigen standpunt of zij inwerkingtreding verstandig vindt.
Een ander belangrijk punt is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Uit de monitoring (december vorig jaar) blijkt dat we als gemeenten meer moeten doen om op tijd klaar te zijn. Gemeenten hebben dit daarom flink geïntensiveerd. De VNG ondersteunt hierbij door onder andere een ondersteuningsportfolio.

PFAS en bodem
De commissie wordt bijgepraat over de stand van zaken en VNG-acties rondom PFAS en bodem. Daarnaast wordt een bestuurlijke klankbordgroep op het dossier bodem ingesteld en wordt een  oriënterend gesprek over bestuurlijke deelname van de VNG aan de Versnellingstafel ZZS Deltaplan Water gevoerd.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl.