VNG Magazine nummer 14, 27 september 2019

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

Uit het bestuur

Cao SW en Cao Gemeenten

Het VNG-bestuur heeft op 12 september zowel de Cao Sociale Werkvoorziening als de Cao Gemeenten bekrachtigd. De ledenraadpleging kende voor beide cao’s een overweldigend aantal voorstemmers. De vakbonden hebben beide cao-akkoorden ook bekrachtigd. Het akkoord Cao Gemeenten bevat afspraken over de salarisontwikkeling, de transitievergoeding, een werkgeversbijdrage en verlof en vitaliteit.

Klimaatakkoord

Het bestuur sprak ook over het Klimaatakkoord en heeft geconcludeerd dat dit een goed fundament biedt om verder mee aan de slag te gaan. Voor de korte termijn geldt dat er in het akkoord wordt voldaan aan de eerder gestelde voorwaarden. Voor de lange termijn zijn afspraken gemaakt over hoe de VNG in gesprek blijft met de interbestuurlijke partners.

Gemeenten stelden vorig jaar drie randvoorwaarden aan het Klimaatakkoord: haalbaar en betaalbaar, de juiste bevoegdheden voor gemeenten en een vergoeding van de toegenomen uitvoeringslasten. Het bestuur vindt dat voor deze fase op alle randvoorwaarden voldoende aanvullende afspraken zijn gemaakt. In de buitengewone ALV van 29 november worden het Klimaatakkoord en de aanvullende afspraken als samenhangend pakket aan de leden voorgelegd.

De komende maanden gaat de VNG tijdens diverse bijeenkomsten in de regio het gesprek aan om het oordeel van het bestuur te toetsen. Op 8 oktober is er een landelijke werkconferentie in Nieuwegein. De opbrengst van deze gesprekken benut het bestuur bij de formulering van zijn preadvies dat op 1 november aanstaande aan de leden wordt voorgelegd.

Expertiseteam Lokale Partijen

Het VNG-bestuur heeft ingestemd met de instelling van het expertiseteam Lokale Partijen. Dit team gaat inventariseren op welke vlakken er sprake is van een ongelijk speelveld voor lokale partijen, of dat problemen geeft en welke mogelijke oplossingen er zijn. Het expertiseteam staat onder leiding van Peter den Oudsten, burgemeester van Groningen.

Uit de commissies

De VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) sprak op 12 september over de Participatiewet en de Wet inburgering. De Participatiewet wordt momenteel geëvalueerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De commissie besprak de bestuurlijke reactie op de evaluatie, die onder meer wordt gebaseerd op een onderzoek dat is gedaan naar de aantallen en financiën van de Participatiewet.

De commissie besprak ook de Wet inburgering 2021 en concludeert dat het concept voor gemeenten bijna onuitvoerbaar is. Dit is teleurstellend omdat gemeenten het doel van de wet – inburgeraars zo snel mogelijk volwaardig mee laten doen in de samenleving – toejuichen. De VNG heeft inmiddels per brief aan minister Wouter Koolmees gereageerd op het wetsvoorstel.

Kandidaten gezocht

We nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden uit zich kandidaat te stellen voor één of meer van de dertien vacatures in het bestuur en verschillende VNG-commissies (inclusief colleges). U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk woensdag 2 oktober, 12.00 uur.

Het gaat om twee vacatures in het VNG-bestuur, waaronder die van commissievoorzitter Financiën, en elf vacatures verspreid over meerdere commissies.