Op verzoek van de leden houden wij een extra ALV op 13 januari 2022. Deze extra ALV is digitaal, van 13.30-16.00 uur.

Hieronder vindt u:

Agenda (met vergaderstukken, inclusief nazending)

1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Benoeming notulencommissie Extra ALV 13 januari 2022

4.

Vaststelling notulen ALV 16 juni 2021 (PDF, 443kB)

5.

VNG Jaarplan 2022 (inclusief GGU) (PDF, 3,3MB) ter kennisneming

6.

Regeerakkoord - behandeling aangepaste versie resolutie Randvoorwaarden Hervormingsagenda Jeugd  (PDF, 83kB)
zie ook Ledenbrief Regeerakkoord (13 december 2021)

7.

Herijking gemeentefonds – behandeling resolutie Herijking gemeentefonds (PDF, 162kB)

8a.

Stand van zaken lopende trajecten (inclusief moties)

 

1. Uitvoering Klimaatakkoord (PDF, 128kB)
Behandeling moties 1 t/m 4 (zie Ingediende moties en preadviezen hieronder)

2. Hervormingsagenda jeugd

3. Versterking integrale dienstverlening gemeenten (PDF, 121kB)

4. Raadsverkiezingen (PDF, 291kB)

5. Werving nieuwe leden VNG bestuur en commissies na de raadsverkiezingen (PDF, 280kB)

6. VNG Visie 2030 (PDF, 191kB)

Behandeling moties 5 t/m 9 (zie Ingediende moties en preadviezen hieronder)

8b.

Verantwoording bestuur over uitvoering moties eerdere ledenvergaderingen (PDF, 449kB) ter besluitvorming

9.

Wat verder ter tafel komt en rondvraag

DEELNEMEN AAN DE ALV ALS STEMGERECHTIGDE, INSPREKER OF KIJKER

Als stemgerechtigde voor uw gemeente

  • Per gemeente is er één vertegenwoordiger die is gemachtigd om de stemmen van de gemeente uit te brengen en via de chatfunctie vragen te stellen of opmerkingen te maken.
  • De gemeentesecretaris krijgt een code waarmee de vertegenwoordiger van de gemeente de stemmen uit kan brengen en gebruik kan maken van de chatfunctie. Wij vragen de gemeentesecretarissen om deze code door te sturen aan de vertegenwoordiger van de gemeente.
  • De gemeentesecretarissen ontvangen hierover begin januari 2022 bericht via email.

Als inspreker in de ALV

  • Alleen insprekers die zich vooraf hebben aangemeld, kunnen via een verbinding het woord voeren.
  • Indien u het woord wilt voeren, vragen wij u dit tijdig kenbaar te maken via email: motiealv@vng.nl.
  • In dat geval vragen wij u om zich uiterlijk dinsdag 11 januari a.s. aan te melden. Daarna nemen wij contact met u op voor nadere uitleg en het testen van de verbinding.

Als kijker naar de ALV

De vergadering wordt live openbaar gestreamd via www.vng.nl/ALV. Hiervoor is geen toegangscode nodig.

INDIENEN MOTIES EN AMENDEMENTEN

Indien u overweegt een motie of amendement in te dienen stellen wij het op prijs als u zo vroeg mogelijk contact met ons opneemt via motiealv@vng.nl. Wij kunnen u dan toelichting geven op de procedure, in contact brengen met inhoudelijke VNG-collega’s en eventueel wijzen op andere gemeenten die een motie/amendement op hetzelfde thema overwegen.

Informatie over de procedure rond indiening en ondertekening vindt u op deze pagina.

Wij vragen u om moties en amendementen uiterlijk vrijdag 31 december, 12.00 uur, in te dienen.