Het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG stellen samen de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 op. Het huidige jeugdstelsel is niet houdbaar. Daarom werken deze 5 partijen – de vijfhoek - aan de hervormingsagenda om de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken.

De Hervormingsagenda Jeugd komt voort uit de bestuurlijke afspraken die de VNG en het rijk op 2 juni 2021 over de jeugdhulp hebben gemaakt. Hierbij is de uitspraak van de Commissie van Wijzen het uitgangspunt.

Op deze pagina leest u meer over:

Doelen

De Hervormingsagenda Jeugd heeft 2 doelen, die nadrukkelijk aan elkaar zijn gekoppeld:

 1. Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is.
 2. Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.

Deze inhoudelijke doelstellingen laten zien dat de agenda een transformatiedoelstelling heeft; een inhoudelijke vernieuwing die de kwaliteit van de jeugdzorg verhoogt. In de Hervormingsagenda worden deze doelstellingen uitgewerkt.

Betrokkenheid partijen

De vijfhoek werkt de Hervormingsagenda Jeugd in werkgroepen uit aan de hand van 7 thema’s:

 • Reikwijdte en preventie
 • Toegang
 • Kwaliteit en effectiviteit 
 • Kennis, leren en ontwikkelen 
 • Regionalisering 
 • Inkoop en administratieve lasten 
 • Data en monitoring 

Daarnaast werken het rijk en gemeenten aan:

 • Interbestuurlijke en financiële verhoudingen
 • Meerjarig Financieel kader

De J42 en BJ42 worden elke vergadering meegenomen in de stand van zaken. Daarnaast komt een ambtelijke meedenkgroep elke 3 weken bij elkaar.

Infographic Hervormingsagenda Jeugd - pagina 1

 

 

Consultatie gemeenten

In september en oktober consulteert de VNG de gemeenten over de concept agenda, zowel online als fysiek. Deze hervormingsagenda bepaalt de komende jaren in grote mate het jeugdbeleid. De volgende consultatiemomenten staan op de planning:

 • J42-regiomanagers
  Dinsdag 27 september, 10.30-12.00 uur (online)
 • BJ42-bestuurders
  Vrijdag 30 september, 10.30-11.30 uur (online)
 • Wethouders Jeugd
  De delegatie Jeugd van de VNG, Leonard Geluk, Eelco Eerenberg, Cathalijne Dortmans, Leon Meijer en Ingrid Hoogstrate, trekt het land in om de reflecties van de wethouders Jeugd op de concept agenda op te halen.

Locatie (landsdelen)

Datum*

Tijd**

Amsterdam (Noord-Holland)

vr 30 september

15.30-17.00 uur

Eindhoven (Brabant en Zeeland)

vr 30 september

14.00-15.30 uur

Enschede (Overijssel)

wo 5 oktober

10.30-12.00 uur

Leeuwarden (Groningen, Friesland, Drenthe)

ma 3 oktober

14.00-15.30 uur

Nijmegen (Gelderland)

ma 26 september

10.30-12.00 uur

Roermond (Limburg)

wo 5 oktober

15.00-16.30 uur

Rotterdam (Zuid-Holland)

di 4 oktober

14.30-16.00 uur

Utrecht (Utrecht en Flevoland)

vr 30 september

15.30-17.00 uur

* onder voorbehoud van wijzigingen

** inloop 30 minuten van tevoren, zodat we op tijd kunnen starten

Vereenvoudiging jeugdbeschermingsketen

Dit thema hangt wel inhoudelijk samen met de Hervormingsagenda Jeugd, maar verloopt via een andere programmastructuur. Meer informatie leest u op:

Norm voor Opdrachtgeverschap

De Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) is een stevige stap in de goede richting op de knelpunten die in het jeugdstelsel werden ervaren. Hiervoor formuleerde de VNG samen met de jeugdregio’s een aantal verbeterpunten:

 • Verbetering van de samenwerking tussen de gemeenten onderling en het partnerschap met aanbieder.
 • Versterken van het opdrachtgeverschap.
 • Verminderen van administratieve lasten.  

De hervormingsagenda bouwt door op het fundament van de NvO. Het traject van de implementatie van de NvO is eind 2021 afgerond. Een aantal zaken die nog verbeterd moeten worden, leggen we vast in de hervormingsagenda.

Het is belangrijk dat de regio's zelf voortbouwen aan de basis die met de NvO is gelegd. Het fundament leggen waar het nog niet is gelegd, de regionale samenwerking verstevigen en de visie vaststellen waar nodig. Deze slagkracht hebben we nodig, ook bij het verder uitwerken van de agenda.

Meer informatie over de NvO:

Maatregelen 2022

Eind 2021/begin 2022 is een onderzoek uitgevoerd naar de maatregelen die gemeenten al hebben genomen om te komen tot een beheersbaar stelsel. Het rapport onderstreept enerzijds de urgentie om stevig aan de slag te gaan met de hervormingsagenda en de vragen in het jeugddomein en biedt anderzijds inspirerende handvatten aan gemeenten voor het versterken van de eigen praktijk.

De rapportage leest u hier:

Landelijk Transitie Arrangement (LTA)

Sinds 2015 koopt de VNG via het Landelijk Transitie Arrangement zeer specialistische vormen van jeugdhulp landelijk in. AEF voerde een quickscan uit naar de doorontwikkeling van het landelijk transitie arrangement (LTA). Eén van de belangrijkste conclusies uit de quickscan gaat over het uitbreiden van de doelen van het LTA. Daarnaast staan het komen tot eenduidige toetredingscriteria en de invulling van rollen en de rolverdeling centraal.

De verdere opvolging van het onderzoek van AEF is mede afhankelijk van de keuzes die in de hervormingsagenda worden gemaakt rondom het thema (boven-)regionale samenwerking. Daarom betrekken we in het gesprek over de hervormingsagenda de inhoud van deze quickscan. De quickscan geeft de eerste handvatten om actief in gesprek te gaan met branches, beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van cliënten.

Meer informatie

Vragen en meer informatie