De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Daarbij wordt van alle partijen inzet verwacht. Gemeenten en het rijk gaan structureel investeren in de landelijke kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen. 

Doelen

De Hervormingsagenda Jeugd heeft 2 doelen, die nadrukkelijk aan elkaar zijn gekoppeld:

 1. Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is.
 2. Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.

Deze inhoudelijke doelstellingen laten zien dat de agenda een transformatiedoelstelling heeft; een inhoudelijke vernieuwing die de kwaliteit van de jeugdzorg verhoogt. In de Hervormingsagenda worden deze doelstellingen uitgewerkt.

Betrokkenheid partijen

De vijfhoek werkt de Hervormingsagenda Jeugd in werkgroepen uit aan de hand van 7 thema’s:

 • Reikwijdte en preventie
 • Toegang
 • Kwaliteit en effectiviteit 
 • Kennis, leren en ontwikkelen 
 • Regionalisering 
 • Inkoop en administratieve lasten 
 • Data en monitoring 

Daarnaast werken het rijk en gemeenten aan:

 • Interbestuurlijke en financiële verhoudingen
 • Meerjarig Financieel kader

De J42 en BJ42 worden elke vergadering meegenomen in de stand van zaken. Daarnaast komt een ambtelijke meedenkgroep elke 3 weken bij elkaar.

Vereenvoudiging jeugdbeschermingsketen

Dit thema hangt wel inhoudelijk samen met de Hervormingsagenda Jeugd, maar verloopt via een andere programmastructuur. Meer informatie leest u op:

Maatregelen 2022

Eind 2021/begin 2022 is een onderzoek uitgevoerd naar de maatregelen die gemeenten al hebben genomen om te komen tot een beheersbaar stelsel. Het rapport onderstreept enerzijds de urgentie om stevig aan de slag te gaan met de hervormingsagenda en de vragen in het jeugddomein en biedt anderzijds inspirerende handvatten aan gemeenten voor het versterken van de eigen praktijk.

De rapportage leest u hier:

Landelijk Transitie Arrangement (LTA)

Sinds 2015 koopt de VNG via het Landelijk Transitie Arrangement zeer specialistische vormen van jeugdhulp landelijk in. AEF voerde een quickscan uit naar de doorontwikkeling van het landelijk transitie arrangement (LTA). Eén van de belangrijkste conclusies uit de quickscan gaat over het uitbreiden van de doelen van het LTA. Daarnaast staan het komen tot eenduidige toetredingscriteria en de invulling van rollen en de rolverdeling centraal.

De verdere opvolging van het onderzoek van AEF is mede afhankelijk van de keuzes die in de hervormingsagenda worden gemaakt rondom het thema (boven-)regionale samenwerking. Daarom betrekken we in het gesprek over de hervormingsagenda de inhoud van deze quickscan. De quickscan geeft de eerste handvatten om actief in gesprek te gaan met branches, beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van cliënten.

Meer informatie

Goede voorbeelden jeugdhulp

Gemeenten werken al hard om de jeugdhulp te verbeteren. De VNG deelt daarom in een YouTube-playlist een aantal goede voorbeelden om andere gemeenten te inspireren: